Aktivitet, læring og meistring

Eining aktivitet, læring og meisting omfattar Frisklivssentral, Aktiv fritid, sosiale møtestader og arbeids-/aktivitetstilbod som vi driv i samarbeid med NAV. Føremålet er mellom anna hjelp og støtte til livsstilsendring med omsyn til auka aktivitetsnivå, endra kosthald, tobakk eller søvn, å oppleve i meiningsfull fritid og sosialt samvere med andre og meistringsopplevingar gjennom arbeid, fysisk aktivitet, friluftsliv, natur og kultur.

Einingsleiar: Geir Ove Fosse
Tlf. 906 94 791
E-post: geir.ove.fosse@kvinnherad.kommune.no

Barn og familie

Barn og familie omfattar fire avdelingar; barnevern, PP-tjeneste, helsestasjon og tiltak og ressurs. Dei fleste kommunale hjelpetenester til barn, unge og deira familiar er samla her.

Einingsleiar: Sturla Helland
Tlf. 970 24 320
E-post: sturla.helland@kvinnherad.kommune.no

Biblioteket

Kvinnherad bibliotek omfattar hovudbiblioteket på Husnes og bokbussen.

Einingsleiar: Trude Hege Bergesen
Tlf. 483 04 592
E-post: trude.hege.bergesen@kvinnherad.kommune.no

Heimeside: www.kvinnheradbibliotek.no

Brann og redning

Einingsleiar: Atle Josdal
E-post: atle.josdal@kvinnherad.kommune.no

Bringedalsbygda barnehage

Einingsleiar: Solveig Vik
E-post: solveig.vik@kvinnherad.kommune.no

Bringedalsbygda skule

Einingsleiar: Nina Bernhardsen
E-post: nina.bernhardsen@kvinnherad.kommune.no

Bu- og habilitering nord og sør

Bu- og habilitering nord og sør er to einingar i sektor for omsorg, helse og sosial som yt tenester etter helse- og omsorgstenestelova til barn, unge og vaksne med varige og omfattande funksjonsnedsettingar. Tenestene vert gjeve i eigen bustad, i bufellesskap, i avlastningsbustad og som aktivitetstilbod ved dagsenter.

Einingsleiar nord: Hilde Bakkebø
E-post: hilde.bakkebo@kvinnherad.kommune.no

Einingsleiar sør: Ellen M. Schwenke
E-post: ellen.schwenke@kvinnherad.kommune.no

Bygg og eigedom

Einingsleiar: Knut Bjørgvik
E-post: knut.bjorgvik@kvinnherad.kommune.no

Ergo- og fysioterapi

Eining for ergo- og fysioterapi omfattar ergoterapitenesta, fysioterapitenesta (både faste tilsette og terapeutar med kommunal driftsavtale), kommunalt hjelpemiddellager og Husnes varmebasseng.

Einingsleiar: Miann Eylegar
E-post: miann.mari.eylegar@kvinnherad.kommune.no

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpa. Frivilligsentralen er ein stad kor gleda over å bruka deg sjølv er den betalinga du får.

Leiar: Veronica T. Thorsen
Tlf. 900 76 543
E-post: veronica.thorsen@kvinnherad.kommune.no

Halsnøy skule

Einingsleiar: Jorunn Teigen Sætre
E-post: jorunn.teigen.saetre@kvinnherad.kommune.no

Halsnøytunet med heimetenester

Halsnøytunet har 21 sjukeheimsplassar og 7 bustadar i bemanna bufellesskap. Vi har avdeling for dei som treng skjerming, langtidsplassar og korttidsplassar på institusjonen. Vi fokuserer på at Halsnøytunet skal være ei god plass og vere både for dei som bur her, og for dei som jobbar her.

Einingsleiar: Tove Omdal
E-post: tove.omdal@kvinnherad.kommune.no

Heimetenester nord og sør

Heimetenestene omfattar heimesjukepleie, praktisk bistand, BPA ordning, bufellesskap og dagsenter til ungdom over 18 år.

Einingsleiar nord: Ellen Korsvold
E-post: ellen.korsvold@kvinnherad.kommune.no

Einingsleiar sør: Sigurd Næss
E-post: Sigurd.naess@kvinnherad.kommune.no

Helse

Einingsleiar: Irina Zimina
E-post: irina.zimina@kvinnherad.kommune.no

Husnestunet

Husnestunet er ein institusjon med 46 senger fordelt på 3 avdelingar.
* Samhandlingsavdelinga har 13 korttidsplassar. Her finn du og kommunen sitt augeblikkelig hjelp tilbod ( 2 KAD senger ).
* Somatisk avdeling har 15 plassar – langtid og avlastningsplassar
* Aldersdemensavdelinga har 16 plassar fordelt på 2 små avdelingar - Bestestova og F-bygget

Einingsleiar: Anne Tangen Rørdal
E-post: anne.rordal@kvinnherad.kommune.no

Husnes ungdomsskule

Einingsleiar: Stig Berge-Soldal
E-post: stig.berge-soldal@kvinnherad.kommune.no

Integrering og opplæring

Einingsleiar, konstituert: Ingvill Gåsemyr Sæberg
Tlf. 911 75 783
E-post: ingvill.gasemyr.saeberg@kvinnherad.kommune.no

 

Koordinerande eining

Einingsleiar: Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf. 468 26 785
E-post: lene.gjuvsland.skjelnes@kvinnherad.kommune.no

Kulturskulen

Einingsleiar: Kiril Zimmin
E-post: kirill.zimin@kvinnherad.kommune.no
 

Kvinnherad kultursenter

Einingsleiar: Agust Magnusson
E-post: agust.magnusson@kvinnherad.kommune.no

Matforsyning

Einingsleiar: Finn Ove Solberg
E-post: finn.ove.solberg@kvinnherad.kommune.no
 

Myrane barnehage

Einingsleiar: Lars M. Kaldestad
Epost: lmk@kvinnherad.kommune.no

NAV Kvinnherad

Einingsleiar: Arild Berg
E-post: arild.berg@kvinnherad.kommune.no

Nordsida oppvekstsområde

Omfattar Hatlestrand skule og barnehage, Ølve barnehage og Trå barnehage.

Einingsleiar: Lilli Britt Urheim
E-post: lilli.britt.urheim@kvinnherad.kommune.no

Styrar i barnehagane: Viviann Tuften
E-post: vivian.tuften@kvinnherad.kommune.no

Omvikdalen barnehage

Einingsleiar: Jeaneth Sundal Rangsæter
E-post: jeaneth.sundal.rangsaeter@kvinnherad.kommune.no

Prosjektering og eigedom

Einingsleiar: Anne Guri Kildal
E-post: ag.kildal@kvinnherad.kommune.no

Reinhald

Einingsleiar: Siv Karin Ersland
E-post: siv.karin.ersland@kvinnherad.kommune.no

Rosendal skule

Rosendal skule omfattar Rosendal ungdomsskule, Malmanger skule, Mauranger barnehage og Mauranger skule.

Einingsleiar: Bjørn Olav Tveit
E-post: bjorn.olav.tveit@kvinnherad.kommune.no

Rektor Rosendal ungdomsskule: Rune Melheim
E-post: rune.melheim@kvinnherad.kommune.no

Rektor Malmanger skule: Heidi Hatteberg
E-post: heidi.hatteberg@kvinnherad.kommune.no

Rektor Mauranger skule: Hanne Hesjedal
E-post: hanne.hesjedal@kvinnherad.kommune.no

Styrar Mauranger barnehage: Jeaneth Sundal Rangsæter
E-post: jeaneth.sundal.rangsaeter@kvinnherad.kommune.no

Rosendalstunet

Einingsleiar: Leif K. Kongestøl
E-post: leif.kongestol@kvinnherad.kommune.no

Rus- og psykiske helsetenester

Behandling, oppfylging og kurstilbod til menneske med rus og/eller psykisk liding. Dag-og døgntenester.

Einingsleiar Linn Stene Hellås
E-post: linn.stene.hellaas@kvinnherad.kommune.no

Skarveland skule

Einingsleiar: Anne-Grethe K. Berge
E-post: anne.grethe.berge@kvinnherad.kommune.no

Sunde barnehage

Einingsleiar: Grete Kjerpeseth
E-post: grete.kjerpeset@kvinnherad.kommune.no

Sunde skule

Einingsleiar: Einar Opdal
E-post: einar.opdal@kvinnherad.kommune.no

Undarheim barnehage

Einingsleiar: Åsta Johnsen
E-post: Asta.johnsen@kvinnherad.kommune.no 

Undarheim skule

Einingsleiar: Marie-Elisabeth Kaldestad
E-post: marie.elisabeth.kaldestad@kvinnherad.kommune.no

Uskedalen barnehage

Einingsleiar: Ann Irene Sæle
E-post: ann.irene.saele@kvinnherad.kommune.no

Uskedalen skule

Einingsleiar: Odd Steinar Arnesen
E-post: odd.steinar.arnesen@kvinnherad.kommune.no

Valen skule

Einingsleiar: Frode Gaasdal
E-post: frode.gaasdal@kvinnherad.kommune.no

Vatn og avløp

Eining for vatn og avløp driftar alle kommunale vass- og avløpsanlegg inkludert leidningsnett.

Einingsleiar: Egil Eide
E-post: egil.eide@kvinnherad.kommune.no

Veg og park

Einingsleiar: Terje Natland
E-post: terje.natland@kvinnherad.kommune.no

Øyatun skule

Einingsleiar: Hege Mehammar-Tofte
E-post: hege.mehammer.tofte@kvinnherad.kommune.no

Åkra oppvektsenter

Åkra oppvekstsenter omfattar Åkra skule( 1-7) og Åkra barnehage.

Einingsleiar: Signe Tjeldflåt
E-post: signe.tjeldflaat@kvinnherad.kommune.no

Styrar barnehage: Gunnlag Vågen Tjelmeland
E-post: gunnlaug.vaagen.tjelmeland@kvinnherad.kommune.no