Følgjande saksområder er mellom dei som ligg til formannskapet:

 • Politiske samordningsoppgåver
 • Leia og samordna årsbudsjett- og økonomiplanarbeidet i samsvar med kommunelova
 • Leggja fram forslag til årsbudsjett og økonomiplan for kommunestyret
 • Samordna og fremja handlingsplan for kommunestyret I
 • Interkommunalt samarbeid
 • Samferdsle og kommunikasjonar
 • Gjennomføring av kommunale investeringsoppgåver
 • Innstilling til kommunestyret i større tverrsektorielle planar
 • Utarbeiding og rullering av kommuneplanar  og arealplanar med innstilling til kommunestyret
 • Innstilla godkejenning av reguleringsplanar til kommunestyret
 • Fastsetja planprogram for reguleringsplanar som ikkje er i samsvar med overordna plan
 • Styre for Næringsfondet
 • Næringsutvikling, sysselsetjing og arbeidsplassutvikling
 • Energispørsmål
 • Sals- og skjenkesaker (m.a. gje løyve og inndra løyve)
 • Andre lovpålagde oppgåver
 • Valstyre (eige utval - 5 medlemmer)
 • Ta initiativ og få utgreidd viktige politiske saker.

Utvida mynde i haste-saker
Formannskapet har mynde til å treffa vedtak i saker som skulle vore avgjort av anna organ, når vedtak må gjerast så raskt at det ikkje er tid til å innkalle dette.  Melding om slike vedtak skal leggjast fram for vedkomande organ i neste møte.

Her finn du møteoversyn og medlemmar.