Etter å ha motteke varsel om feiing pliktar eigar av fyringsanlegg å legge til rette for at feiaren kan utføre arbeidet sitt på ein trygg og effektiv måte. Arbeidsmiljølova gjeld også for feiaren! Tilsyn med fyringsanlegget er ein god måte å få kontrollert om omnar og skorsteinar er i trygg stand.

Der feiaren må opp på taket av eit bygg skal feiaren kunne ferdast sikkert opp til og på taket utan å forårsake skade. Dersom det er behov for laus stige for å komme opp på taket, skal ei eigna stige plasserast på lett tilgjengelig stad. Av hensyn til tryggleiken til til dømes leikande born bør stigen ikkje settjast opp til taket, men leggjast ved husveggen. Det er ikkje tilstrekkeleg at eigar viser til at stige ligg i kjellar, garasje, eller liknande. Dersom feiing ikkje skjer frå tak, skal eigar sørge for at feiaren har tilgang til røykkanal. Eigar skal sørge for at feiaren har tilfredsstillande tilgong til sotluke eller tilsvarande eigna innretning for å fjerna sot.

Kontakt
Alf Magne Steinsvik
Tlf. 918 28 342
E-post: alf.steinsvik@kvinnherad.kommune.no