Etter gjennomført tiltak unnateke søknadsplikt er det viktig å  melde frå til kommunen om kva som er gjort, for at kart- og matrikkeldata vert oppdatert. Meldinga skal innehalde følgjande informasjon:
 

  1.  dato tiltaket ble ferdigstilt
  2. matrikkelnummer, jf. matrikkelloven § 3 første ledd bokstav c (kommune-, gårds- og bruksnummer, ev. festenummer og seksjonsnummer)
  3. kart over eiendommen som viser omriss av tiltaket med målte avstander til grenser og andre  bygninger på eiendommen
  4. tiltakets areal i bruksareal (BRA), bebygd areal (BYA) og bruttoareal (BTA) pr. etasje
  5. bygningstype etter matrikkelen for frittstående bygg
  6. Hva rommet/rommene i tilbygget skal brukes til.


For meir informasjon visar vi til direktoratet sine sider:

https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/enklere-a-bygge-terrasser-og-tilbygg/