(1) Kommunen kan føre inn opplysninger om eksisterende grenser og teiger basert på opplysninger fra målebrev, jordskiftekart eller liknende offentlige dokumenter som redegjør for grensen på en etterrettelig måte, så lenge 

a) det ikke er referert noen avtale om grensen etter matrikkellova § 19 

b) det ikke allerede er matrikkelført en oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning om grensen. 

(2) Føringen kan bare gjelde matrikkelførte enheter og kan ikke innebære en reell endring av grenser eller punktfeste. 

(3) Kommunen skal varsle berørte parter om føringen og innholdet i denne. Det skal settes en frist på minst tre uker for eventuelle merknader. I varslet skal kommunen spørre partene om de er kjent med eventuelle senere rettshandler som har betydning for føringen. Dersom kommunen finner det riktig å endre føringen, skal kommunen sende nytt varsel. 

(4) Kommunen skal bekrefte matrikkelføringen ved å sende relevant utdrag av matrikkelen til berørte registrerte eiere og festere, og opplyse om klageretten.

Det kan klages over slik føring, jf. matrikkelforskriften § 22 første ledd bokstav b.

 

Kommunen kan ikkje ta gebyr for retting etter matrikkelforskrift § 16