Rus og psykiske helsetenester er eit gratis kommunalt tenestetilbod til alle som bur i kommunen som er over 18 år. Den rettar seg mot menneske med ulike psykiske vanskar og/eller rus, pårørande og mennesker i livskrise over 18 år.

Du er velkommen til å kontakte oss for:

  • Å snakke med psykolog eller psykisk helsearbeidar
  • Informasjon om og spørsmål knytt til rus- og psykisk helse som du lurer på, og som du ynskjer å snakke med nokon om.
  • Støttesamtalar og rettleiing i grupper
  • Informasjon og støttesamtalar for pårørande
  • Kurs og sjølvhjelpsgrupper - Oversikt over desse finn du her: Lærings- og meistringstilbod
  • Støtte til auka meistring i eige liv
  • Individuell plan – vurdering og koordinering
  • Individuell oppfølging, som din støttespelar i samhandling med andre tenester om til dømes helsetilbod, bustad, arbeid/sysselsetting, fritidsaktivitetar, skule/utdanning
  • Utlevering av brukarutstyr til injisering av rusmiddel: Informasjon om utdeling av brukarutstyr

ALLE SOM JOBBAR HOS OSS HAR TEIEPLIKT!

Spesialisthelsetenesta har innført pakkeforløp for utgreiing og behandling i psykisk helsevern, vaksne og pakkeforløp for tverrfagleg spesialisert rusbehandling, vaksne frå 01.januar 2019.

Målsetting med pakkeforløp er å auke brukarmedverknad, samanhengande og koordinerte pasientforløp, unngå unødig ventetid for utgreiiing, behandling og oppfylging. Eit likeverdig tilbod til pasientar og pårørande, samt betre ivaretaking av somatisk helse og gode levevanar. Pasientar skal få tildelt forløpskoordinator i spesialisthelsetenesta og i kommunen.

Forløpskoordinator i Kvinnherad kommune er:
Koordinerande eining (KE)
Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf. 468 26 785

Les meir om pakkeforløp her.

Kontakt
Telefon - dagtid: 53 48 31 00
Ved behov for kontakt utanom opningstid ring legevakta på 53 47 33 00. Kontoret ligg i 2. høgda på gamle senteret på Husnes. Inngong ved biblioteket.
Opningstider: 09.00 – 15.00

Opningstider i påsken 2021:

Rus -og psykiske helsetenester, Kontoret på Husnes:

Måndag  29.03. Ope kl: 09-14
Tirsdag    30.03.  Ope kl: 09-14
Onsdag   31.03.  Ope for telefonkontakt 09-12.
Skjærtorsdag 01.04. :  Stengt
Langfredag    02.04. :  Stengt
Mandag 2. påskedag 05.04. Stengt

Dersom ein har behov for hjelp ta kontakt med legevakt 116 117 eller akutt hjelp 113.

Nasjonale hjelpetelefonar:

Mental Helse døgnopen:Tlf 116123
Kirkens SOS døgnopen: Tlf 22400040
Vo-linjen døgnopen hjelpetelefon for deg som opplev vald i nære relasjonar:  Tlf 116 106

 

Borgjo Bufellesskap

Besøksadresse
Kyrkjevegen 50, 5470 Rosendal.
Tlf: 488 96 913

Avdelingsleiar
Rune Jacobsen
Tlf. 936 29 939 (dagtid)

Rus- og psykiske helsetenester/ambulerande team

I rus- og psykiske helsetenester har vi psykologspesialist, psykiske helsearbeidarar og erfaringsmedarbeidar.

Vi er lokalisert i 2. høgda på senteret. Inngong ved biblioteket.
Besøksadresse: Sentrumsvegen 41, 5460 Husnes.

Ved behov for kontakt dagtid tlf. 53 48 31 00
Opningstid: kl. 09.00 - 15.00.

Ved behov for hjelp utanom opningstida kan du ta kontakt med legevakta på tlf. 53 47 33 00.

Korleis få tenesta:
Du finn søknadsskjema under skjema på Kvinnherad kommune si heimeside. Fyll ut skjema: Søknad om helse- og omsorgstenester og send det til
Kvinnherad kommune, Sektorkontoret helse, omsorg og sosial, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Eller du kan ringe direkte til Kvinnherad kommune på telefon 534 83 100 som vil sette deg over til ein av dei psykiske helsearbeidarane.

Alle som søkjer om hjelp vil få svar. Vi har teieplikt!

Fagkoordinator
Brit Helen Hauan
Tlf. 995 74 116

S15

Besøksadresse
Stølshaugvegen 15, 5460 Husnes
Tlf. 53 46 17 85 / 954 07 189

Avdelingsleiar
Ida Dolonen-Marthinussen
Tlf. 910 04 268 (dagtid)

Utsikten bufellesskap

Besøksadresse
Klubbavikjo 13, 5451 Valen
Tlf. 53 46 12 96 / 909 33 118

Avdelingsleiar
Ida Dolonen-Marthinussen
Tlf. 910 04 268 (dagtid)

 

Einingsleiar for rus- og psykiske helsetenester
Linn Stene Hellås
Tlf. 959 60 651