Drikkevassforskrifta set ei rekkje krav til drikkevasforsyninga: vassbehandling, kvalitet, distribusjon, dokumentasjon, beredskap o.a. Mattilsynet fører tilsyn med at krav i drikkevassforskrifta vert halde.

Vassverkseigar har plikt til, etter krav i drikkevassforskrifta, å levera tilstrekkelege mengder helsemessig trygt drikkevatn som er klårt og utan framtredande lukt, smak og farge. Denne plikta gjeld i prinsippet i alle driftssituasjonar, inkludert krisesituasjonar.

Kvinnherad kommune har eit omfattande overvåkingsprogram med prøvetaking av råvatn, reintvatn og nettprøvar for å avdekka eventuell ureining og dokumentera drikkevasskvaliteten. Dersom det vert oppdaga ureining i drikkevatnet vert abonnentane varsla med SMS.

Eining for vatn og avløp har døgnkontinuerleg vakt.

Vasskvalitetsdata

Husnes vassverk (Husnes, Sunde, Valen, Halsnøy)

Herøysund vassverk

Hattebergsdalen VBA (Løfallstrand, Rosendal, Omvikdalen)

Varaldsøy vassverk

Ænes vassverk

Ølve og Hatlestrand vassverk

Sandvoll vassverk

Matre vassverk

Det vert ofte spurt om hardheit i drikkevatnet. Det finn du her:

Hardheit i drikkevatnet

Kokevarsel

Har du motteke kokevarsel?

Kvinnherad kommune fylgjer råd frå Folkehelseinstituttet om å anbefala koking ved mistanke om at drikkevatnet kan væra foureina. Terskelen for å anbefala koking av drikkevatnet er svært låg med bakgrunn i "føre var" prinsippet. Koking drep mikroorganismar som virus, bakteriar og parasittar. Vatnet bør fosskoka i eit munitt.

Folkehelseinstituttet sine råd til privathushaldningar

I tillegg til drikke, bør du koka vatn som skal nyttast til:

 • All mat som ikkje skal kokast eller varmehandsamast over 100 grader.
 • Utblanding av saft, og andre produkt som vert drukke eller ete.
 • Isbitar.
 • Kaffi. (Kaffitraktar kokar ikkje vatnet)
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikkje skal kokast.
 • Tannpuss.
 • Barn bør ikkje leika med vatnet i hagevatnar, eller bada i barnebasseng i periodar med kokevarsel.

Ukokt vatn kan nyttast til:

 • Koking av mat.
 • Håndvask.
 • Dusjing og karbad. Pass på å ikkje svelgja vatn. Ha særleg kontroll på små barn.
 • Mauell oppvask og oppvaskemaskin. Ved oppvask for hand må oppvasken skyljast med kokt, varmt vatn eller tørkast godt.
 • Klesvask.
 • Reinhald i huset.
 • Anna bruk heima.