Drikkevassforskrifta set ei rekkje krav til drikkevasforsyninga: vassbehandling, kvalitet, distribusjon, dokumentasjon, beredskap o.a. Mattilsynet fører tilsyn med at krav i drikkevassforskrifta vert halde.

Vassverkseigar har plikt til, etter krav i drikkevassforskrifta, å levera tilstrekkelege mengder helsemessig trygt drikkevatn som er klårt og utan framtredande lukt, smak og farge. Denne plikta gjeld i prinsippet i alle driftssituasjonar, inkludert krisesituasjonar.

Kvinnherad kommune har eit omfattande overvåkingsprogram med prøvetaking av råvatn, reintvatn og nettprøvar for å avdekka eventuell ureining og dokumentera drikkevasskvaliteten. Dersom det vert oppdaga ureining i drikkevatnet vert abonnentane varsla med SMS.

Eining for vatn og avløp har døgnkontinuerleg vakt.

Vakttelefon: 903 61 111

Andre aktuelle lenker

Kokevarsel

Har du motteke kokevarsel?

Kvinnherad kommune fylgjer råd frå Folkehelseinstituttet om å anbefala koking ved mistanke om at drikkevatnet kan væra foureina. Terskelen for å anbefala koking av drikkevatnet er svært låg med bakgrunn i "føre var" prinsippet. Koking drep mikroorganismar som virus, bakteriar og parasittar. Vatnet bør fosskoka i eit munitt.

Folkehelseinstituttet sine råd til privathushaldningar

I tillegg til drikke, bør du koka vatn som skal nyttast til:

 • All mat som ikkje skal kokast eller varmehandsamast over 100 grader.
 • Utblanding av saft, og andre produkt som vert drukke eller ete.
 • Isbitar.
 • Kaffi. (Kaffitraktar kokar ikkje vatnet)
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikkje skal kokast.
 • Tannpuss.
 • Barn bør ikkje leika med vatnet i hagevatnar, eller bada i barnebasseng i periodar med kokevarsel.

Ukokt vatn kan nyttast til:

 • Koking av mat.
 • Håndvask.
 • Dusjing og karbad. Pass på å ikkje svelgja vatn. Ha særleg kontroll på små barn.
 • Mauell oppvask og oppvaskemaskin. Ved oppvask for hand må oppvasken skyljast med kokt, varmt vatn eller tørkast godt.
 • Klesvask.
 • Reinhald i huset.
 • Anna bruk heima.