Sektor omsorg, helse og sosial
Post og besøksadresse:
Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal (Rådhuset)
Tlf. 53 48 31 00
E-post: post@kvinnherad.kommune.no

Meldingar i samband med utskriving av pasientar og  når PLO- meldingar er ute av drift:
Dagtid, kvardagar, tlf. 993 58 467
Kveld og helg, tlf. 418 68 671 (Samhandlingsavdelinga Husnestunet)

Oversikt sjukeheimar

Oversikt heimesjukepleie

Koordinerande eining (KE)
Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf. 468 26 785

Informasjon og kontaktopplysningar til Fysio- og ergoterapitenesta og rehabilitering

Logoped - kontaktinformasjon

Friskliv - aktiv fritid, søknad og kontaktopplysningar

Kreftomsorg Marit Sjøvangen, tlf. 948 46 123.

Rus og psykiske helsetenester

Kontaktinformasjon for pakkeforløp rus og psykiatri
Lene Gjuvsland Skjelnes, Forløpskoordinator
Tlf. 468 26 785

Kontaktinformasjon for pasienter med behov for følgetjeneste ved opphold i sykehus: ein må ta kontakt med aktuell eining der pasienten får tenester frå.

Helsestasjon - felles nr. for alle helsestasjonane : 53461620, Kontaktinformasjon 

Kommuneoverlege /smittevern : Glenn A. Opland, 97709308. glenn.a.opland@kvinnherad.kommune.no

NAV  - 55 55 33 33. Åpningstider NAV Kvinnherad

Beredskapsansvarleg: Kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik, 99276690. Kommunal kriseleiing - BEREDSKAP