Sektor omsorg, helse og sosial
Post og besøksadresse:
Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal (Rådhuset)
Tlf. 53 48 31 00
E-post: post@kvinnherad.kommune.no

Meldingar i samband med utskriving av pasientar og  når PLO-meldingar er ute av drift:
Dagtid, kvardagar, tlf. 99 35 84 67
Kveld og helg, tlf. 41 86 86 71 (Samhandlingsavdelinga Husnestunet)

Oversikt sjukeheimar

Oversikt heimesjukepleie

Vurdering og koordinerande eining 
Avdelingsleiar Ingegjerd Meltzer Tufte
Mobil: 48 01 01 24

Kontaktperson koordinering: Mette Aasen
Mobil: 90 56 82 96

Informasjon og kontaktopplysningar til Fysio- og ergoterapitenesta og rehabilitering

Logoped - kontaktinformasjon

Friskliv - aktiv fritid, søknad og kontaktopplysningar

Kreftomsorg
Marit Sjøvangen, tlf. 94 84 61 23

Rus og psykiske helsetenester

Kontaktinformasjon for pasienter med behov for følgetjeneste ved opphold på sjukehus: ein må ta kontakt med aktuell eining der pasienten får tenester frå.

Helsestasjon - felles nr. for alle helsestasjonane : 53 46 16 20, Kontaktinformasjon 

Kommuneoverlege/smittevern: Glenn A. Opland, tlf: 97 70 93 08

NAV tlf: 55 55 33 33 Opningstider NAV Kvinnherad

Beredskapsansvarleg: Konstituert kommunedirektør Gunn Berit Sandnes Fosse, tlf: 97 02 42 82
Kommunal kriseleiing - BEREDSKAP