Beredskapen er til for å sikra innbyggjarane tryggleik i kvardagen. Innanfor helse finst ei rekkje beredskapsordningar. Mellom anna har ein ei legevaktsordning som skal sikra at ein får legehjelp dersom det oppstår eit akutt behov, det finst og planar for å handtera større utbrot av smittsame sjukdomar.

Kvinnherad Brann og Redning skal kunna handtera brannar, trafikk- og andre ulukker og er i tillegg første innsatstyrke ved akutt forureining. For å sikra mest mogleg kontinuerleg drift av viktige samfunnsfunksjonar er det ulike beredskapsordningar. Til dømes har vatn og avløp eigen vaktordning.

Kriseteamet kan nåast gjennom kommunen sitt sentralbord - 53 48 31 00 på dagtid.

Barnevernstenesta skal gje hjelp etter lov om barnevernstenester til barn, unge og familiar som oppheld seg i kommunen. Dei kan nåast på tlf. 53 46 16 90 på dagtid. Utanom dette må ein nytta alarmtelefonen for barn og unge eller politiet sitt beredskapsnummer.

Sjå viktige telefonnummer her.

Oversikt over tilfluktsrom i Kvinnherad

Halsnøy skule

Eidsnesvegen 64

5455 Halsnøy Kloster

Øyatun skule

Steinavegen 5

5454 Sæbøvik

Halsnøytunet sjukeheim

Heiavegen 54

5454 Sæbøvik

Gamle Tofte skule (privat)

Nedre Sæbø 68

5454 Sæbøvik

Hauge skule

Haugevegen 7

5457 Høylandsbygd

Sunde skule

Hamrabrekko 12

5450 Sunde

Valen skule

Valevegen 58

5451 Valen

Skarveland skule

Erslandsvegen 15

5452 Sandvoll

Kvinnherad vidaregåande skule

Opsangervegen 160

5460 Husnes

Husnes Ungdomsskule

Røsslandsvegen

5460 Husnes

Undarheim skule

Røsslandsvegen 5

5460 Husnes

Husnestunet sjukeheim

Stølshaugvegen 5

5460 Husnes

Husnes tannklinikk (fylkestannlegen)   

Stølshaugvegen 1

5460 Husnes

Kulturhuset Husnes

Sentrumsvegen 37

5460 Husnes

Kvinnherad bibliotek

Sentrumsvegen 39

5460 Husnes

Bringedalsbygda skule

Skulevegen 8

5462 Herøysundet

Herøysund kompetansesenter

Ole Bergets veg 19

5462 Herøysundet

Uskedalen skule

Uskedalsvegen 552

5463 Uskedalen

Åkra skule

Åkravegen 607

5499 Åkra

Malmanger skule

Øyro 2

5470 Rosendal

Rosendal ungdomsskule

Øyro 20

5470 Rosendal

Kvinnherad rådhus

Rosendalsvegen 10

5470 Rosendal

Mauranger skule

Sundalsvegen 640

5476 Mauranger

Varaldsøy alderspensjonat

Nedrevågsvegen 78

5636 Varaldsøy

Trå skule

Kyrkjebyggvegen 184

5636 Varaldsøy

Hatlestrand barne- og ungdomsskule

Tongavegen 20

5635 Hatlestrand