Beredskapen er til for å sikra innbyggjarane tryggleik i kvardagen. Innanfor helse finst ei rekkje beredskapsordningar. Mellom anna har ein ei legevaktsordning som skal sikra at ein får legehjelp dersom det oppstår eit akutt behov, det finst og planar for å handtera større utbrot av smittsame sjukdomar.

Kvinnherad Brann og Redning skal kunna handtera brannar, trafikk- og andre ulukker og er i tillegg første innsatstyrke ved akutt forureining. For å sikra mest mogleg kontinuerleg drift av viktige samfunnsfunksjonar er det ulike beredskapsordningar. Til dømes har vatn og avløp eigen vaktordning.

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113
  • Legevakt: 116 117
  • Vakttelefon vatn og avløp: 903 61 111
  • Vakthavande brannsjef: 995 74 117
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (nasjonalt beredskapsnummer)

Kriseteamet kan nåast gjennom kommunen sitt sentralbord - 53 48 31 00 på dagtid. Utanom dette må ein nytta nummera som står ovanfor.

Barnevernstenesta skal gje hjelp etter lov om barnevernstjenester til barn, unge og familiar som oppheld seg i kommunen. Dei kan nåast på tlf. 53 46 16 90 på dagtid. Utanom dette må ein nytta alarmtelefonen for barn og unge eller politiet sitt beredskapsnummer.