Både tilsette og privatpersonar kan ta kontakt med miljøretta helsevern/kommuneoverlegen med spørsmål knytt til helse og miljø. Arbeidsoppgåver og tema miljøretta helsevern har ansvar for: 

 • Godkjenning og tilsyn ved barnehagar og skular
 • Tilsyn ved badebasseng
 • Tilsyn og rådgjeving i høve drikkevasskjelder
 • Rådgjeving i høve til avlaupsvatn og overvaking av resipientar
 • Tilsyn og godkjenning ved bruk av slam
 • Skadedyrkontroll
 • Kartlegging av klagehandsaming i høve til grunn- og luftureining
 • Kartlegging av og rådgjeving i høve radon
 • Kartlegging av og klagehandsaming i høve til støy
 • Tilsyn og klagehandsaming i høve til røykelova
 • Godkjenning av og tilsyn ved frisør- og hudpleiesalongar, samt tatoveringsverksemder og solstudio
 • Rådgjeving for å ivareta helsemessige omsyn i arealplanlegginga
 • Rettleiing i høve til ulykkesførebyggjing
 • Overvaking av vasskvalitet ved badeplassar, badevassprøver
 • Tilsyn ved campingplassar, leirplassar, asylmottak m.m.
 • Overvaking av potensielle smittekjelder som til dømes kjøletårn

Kontakt
Natalie Martins Sæberg
Tlf. 993 31 534