Kvinnherad kommune har etter Lov om folkehelsearbeid utarbeidd ein oversikt over helsetilstanden til befolkninga i Kvinnherad. Her er det samanlikna korleis kvinnheringar kjem ut samanlikna med fylket og landet elles for ei rekkje område innan helse.

Folkehelseoversikten skal framheve viktige ressursar og utfordringar for folkehelsa i kommunen og skal nyttast som grunnlagsdokument for arbeid med plan og budsjett. Oversikten skal haldast løpande oppdatert, med hovudrevisjon kvart fjerde år. Inkludert i oversikten er Kvinnherad kommune sine målsetjingar for folkehelsearbeidet vedtekne av kommunestyret 26.03.15.

Folkehelseoversikten.

Les om folkehelseprofil her.