Direktoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt. Direktoratet skal jobbe for at born, unge og vaksne skal få eit barnehagetilbod og opplæring av høg kvalitet.

Eit sentralt arbeidsområde for direktoratet er økt satsing på moglegheitene digitalisering gjev i læringsarbeid og i administrative prosessar.

Her finn du alltid oppdatert informasjon om grunnskulen: https://www.udir.no/