Kommunedirektøren har fått delegert ansvar for tilsyn etter barnehagelova frå kommunestyret, og har delegert dette ansvaret vidare til barnehagefagleg rådgjevar i sektor oppvekst. 

Kommunalt tilsyn etter barnehagelova

Ǥ 53 kommunen tilsyn med barnehagene

Kommunen fører tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med denne loven med forskrifter, med unntak av bestemmelsene i kapittel V med forskrifter.

Kommunen kan gi pålegg til barnehagen om å rette uforsvarlig eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Viss fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen fatte vedtak om tidsbegrenset eller varig stengning av virksomheten.

Foreldrerådet skal få mulighet til å uttale seg før kommunen fatter vedtak om stenging.

Barnehagen skal uten hinder av taushetsplikt legge frem alle opplysninger som kommunen trenger for å føre tilsyn. Barnehagen skal gi kommunen adgang til barnehagens lokale

Kvifor tilsyn?

Tilsyn skal vera eit verktøy for å sikra barn gode oppvekstvilkår, og kvalitetssikra at barnehagane driv i samsvar med lover, forskrifter og kommunale vedtak. 

Alle kan gje melding om uforsvarleg eller ulovlege forhold ved barnehagen til kommunen.

Døme på kva som vert ført tilsyn med:

  • Har barnehagen ei forsvarleg bemanning?
  • Har barnehagen ein årsplan i tråd med krav i Rammeplanen for barnehage?
  • Er barnehagen sine vedtekter i tråd med lova sin § 8
  • Er barnehagen sitt innhald i tråd med lova sin § 2
  • Har barnehagen rutinar for at tilsette leverer politiattest?
  • Følgjer barnehagen opp aktivitetsplikta i forhold til barn sitt psykososiale miljø?

Strategiplan