I område utan offentleg leidningsnett, må det søkjast om separat utsleppsløyve. Kommunen er forureiningsmyndigheit og har ansvaret for utsleppsløyve for alle utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter, turistverksemder og liknande verksemder. Utslepp som ikkje har påslepp til offentlege avløpssnett vert sakshandsama av seksjon for forvaltning.

Krav til slike anlegg er heimla i kap. 11 ,12 og 13 i forureiningsforskrifta. Om du vil søkja om utsleppsløyve for private avløpsanlegg, må du ta kontakt med Miljøretta helsevern.

Søknad om utslepssløyve finn du her.

Kontakt
Natalie Martins Sæberg
Tlf. 993 31 534