Skal du overføre areal mellom tilgrensande matrikkeleiningar (eigedomar), kan arealoverføring vere ein aktuell prosedyre. Arealoverføring opnar for å overføre større areal mellom to eigedomar enn kva som er mogleg i form av grensejustering. Arealoverføring krev løyve etter plan- og bygningslova. Bruk begge skjema Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett og krav om matrikulering med rekvisisjon av oppmålingsforretning

Målgruppe

Registrert eigar av ein eigedom, anleggseigedom eller registrerte jordsameige.

Kriterie/vilkår

Det må føreliggje løyve frå kommunen etter plan- og bygningslova. Det må òg føreliggje naudsynte erklæringar om overdraging av eigedomsrett, pantefråfall og konsesjon for de aktuelle arealet.

Gebyr

Gebyr for tenesta finn du her.

Lover og forskrifter

Skjema/lenkjer