NB! Oppdatert informasjon om Koronavirus frå 13.05.2020 (klikk på lenka for å opne dokument): Informasjon til støttekontaktar - Koronavirus per 13.05.20.pdf

Aktiv fritid er eit tilbod til personar over 18 år som av ulike grunnar treng hjelp for å oppleve ei meiningsfull fritid og samver med andre.

Tenesta vert organisert som individuell støtte-/treningskontakt, deltaking i aktivitetsgruppe eller individuelt tilbod i samarbeid med frivillig lag/organisasjon. Den som ynskjer Aktiv fritid må søkje til Kvinnherad kommune, der det vert fatta vedtak etter «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» § 3 - 1 og 3 - 2 pkt 6b. Vedtak vert gjort ut frå ei individuell vurdering, med utgangspunkt i den enkelte sine ynskjer og behov.

Skjema finn du her:
Søknad om Helse- og omsorgstenester.pdf

Meir informasjon om støttekontakttenesta kan du lese i Helsedirektoratet sin informasjonsbrosjyre.

Utbetaling av godtgjersle:

Utbetaling av godtgjersle vert gjort den tolvte i kvar månad i tråd med avtalen.

Godtgjeringa er frå 01.01.21 på kr 185 per time.

Kvinnherad kommune nyttar seg frå og med mars 2019 av digitale timelister. Rettleiing i bruk av desse er å finne her: Rettleiar digitale timelister

​Vi ynskjer at flest mogleg nyttar seg av dei digitale timelistene, men det er framleis mogleg å nytte dei gamle i papir. Desse ligg her: Timeliste for oppdragstakar i Aktiv Fritid

Aktiv Fritid logo.png

Vil du bli støttekontakt?

Kvinnherad kommune har til ei kvar tid behov for støttekontaktar i alle aldrar og over heile kommunen. Dersom du kan tenkje deg å bidra til å skape ei meiningsfull fritid for andre kan du søkje om å bli støttekontakt.

Per juni 2021 søkjer kommunen særskilt etter personar som kan ta på seg ulike oppdrag, les meir om dette her: Utlysing etter støttekontakt juni 2021.pdf

Skjema finn du her:
Søknad om å bli støttekontakt.pdf

Kontakt

Ingvild Marie Hilde
Tlf. 953 01 132
 
Tlf. 909 90 861
 
Postadresse 
Aktiv fritid
Postboks 254
5480 Husnes