Sol, varme og fysisk aktivitet

Kommunen har bustad i Spania som kan leigast til behandling, opptrening, rehabilitering og ferieopphald.

 

Om bustaden
Bustaden ligg på solkysten like nord for Alicante, Jardin Foya Blanca, like ved Reuma Sol og omlag 15 minuttar køyring frå Solgården. Den ligg i eit bustadsenter med 65 andre bustader.

Bustaden er på omlag 70 m2 og har tre soverom med kvart sitt toalett og dusj, samt kjøken, stove og uteplass. Bustaden og heile området rundt er universelt utforma. Sjå bilder lenger nede i artikkelen.

Adresse: Jordin Foya Blanca - Leiligheit A4. Calle Helecho 1, Urb. Foya Blanca, 03580 Alfaz Del Pi, Spania

 

Tilbod og tenester
Senteret har basseng ute, resepsjon og restaurant. Tilbod på Reuma Sol kan nyttast og ligg berre 3 minutt gange frå bustaden. Der er det ein liten matvarebutikk, varmebasseng og ein kan få fysioterapiteneste dersom dei har kapasitet. Det er 10 minutt køyring med bil til strand i Albir eller Altea. 5 minutt køyring eller 20 minutt gange til større daglegvarebutikk.

Fysioterapi: Utgifter til fysioterapi må betalast når de er der, men de kan søke HELFO om refusjon i etterkant. For å få refundert utgiftene må behandlinga vere av vesentleg verdi for din sjukdom og funksjonsevne.

Heimesjukepleie: Dersom det er trong for heimesjukepleie må den enkelte bestille og betale dette sjølve. CostaBlanca nursing er eit norsk firma som yt heimesjukepleie og transport og kan nyttast til dette.

Hjelpemiddel: Det er ulike hjelpemiddel knytt til bustaden. Dette er sjukeseng, rullator, rullestol, dusjstol, personheis og toalettforhøgar. Desse er plassert på lager og du lyt gje beskjed på førehand for å sikre at desse er klare til deg når du kjem. Du kan også hente det du treng sjølv når du kjem, nøkkel ligg i bustaden og utstyret er plassert i bod D6.

Utvask: Kommunen har avtale med selskapet Totalservice for utvask. Dette betalar du sjølv på staden, omlag kr 600. Kontaktinformasjon er å finne i informasjonsperm i bustaden.

 

Målgruppe

Alle innbyggjarane i Kvinnherad kan søkje om å leige bustaden. Dersom fleire er interesserte i same tidsrom vil personar som reiser av helsemessige årsaker verta prioritert. Søknadar vert vurdert fortløpande.

Frå september til mai er anlegget eit 50+ anlegg og det er som utgangspunkt kun mogleg for personar over 50 år leiga bustaden. Dersom du reiser av helsemessige årsaker og er under 50 år bes du ta kontakt så vi kan vurdere om det kan leggjast til rette for deg. 

I sommarmånadane juni, juli og august er det ikkje aldersgrense.

 

Lengda på opphald
Opphald til behandling, opptrening og rehabilitering kan normalt vere på opptil 4 veker. I tillegg er det mogleg med lengre langtidsleige i vinterhalvåret frå november til og med februar. Det er mogleg å leige bustaden inntil 1 år fram i tid.

Ferieopphald er avgrensa til 2 veker. 

 

Prisar (per veke)

November til og med februar:

Reiser av helsemessige årsaker kr 2000. Feriereiser kr 2500.

Mars til og med oktober:

Reiser av helsemessige årsaker kr 2500. Feriereiser kr 3000.

Reise tur/retur og kost kjem i tillegg.

 

Faktura vert sendt etter at du får stadfesta bestillinga di med 3 vekers betalingsfrist. Avbestilling innan 3 månadar før avreisedato gjev rett til full refusjon. Avbestilling etter denne dato gjev uansett årsak ikkje rett til refusjon frå Kvinnherad kommune.

 

Søknad om leige

Søknad kan sendast per post til Kvinnherad kommune ved Rådhuset. 5470 Rosendal eller e-post til: post@kvinnherad.kommune.no

Merk: Kommunal bustad i Spania

 

Spørsmål og nærare informasjon
Ellen Korsvold. Telefon: 957 68 175. E-post: ellen.korsvold@kvinnherad.kommune.no 

Geir Ove Fosse. Telefon 906 94 791. E-post: geir.ove.fosse@kvinnherad.kommune.no

 

Når er bustaden ledig?

I kalenderen under er det mogleg å sjå kva tidsrom bustaden er ledig. Bustaden vert leigd ut frå laurdag til laurdag og laurdagane vert rekna som "reisedag". Slik sett er det mogleg for nye personar å flytta inn den same laurdagen som andre flyttar ut. Dersom det står opptatt laurdagane, men er ledig i tidsrommet i mellom, betyr det difor at bustaden er leldig den aktuelle veka.