Plan-, teknikk- og miljøutvalet har 7 medlemer med varamedlemer, valde av kommunestyret for 4 år. Leiar og nestleiar er valde av kommunestyret.
Leiar: Stein Olav Ølvestveit, Sp
Nestleiar: Una Maeve Kolle, Sf
Møtesekretær: Mette Sandvik
 
Ansvarsområde og gjeremål
Utvalet handsamer, gjer vedtak eller gir innstilling til kommunestyret i saker av prinsipiell karakter etter følgjande lover:
 • Plan- og bygningslova
 • Lov om matproduksjon og mattryggheit
 • Hamne- og farvasslova
 • Forureiningslova
 • Brann- og eksplosjonsvernlova
 • Sivilbeskyttelseslova
 • Veglova
 • Vegtrafikklova
 • Forureiningslova
Utvalet sitt verkeområde skal i hovudsak rettast mot saker som gjeld offentlege tenester og samfunnsutvikling i offentleg regi (forvaltningsutvalet har saker i privat regi).
 
Utvalet handsamer saker som gjeld:
 • Kommuneplan, kommunedelplanar, utbyggingsavtalar og temaplanar. Utvalet skal vera med i planprosessar som til dømes gjeld siling av innspel.
 • Planlegging og samordning av utbygging, vern og infrastruktur
 • Gjennomføring av utbygging innafor vedtekne økonomiske rammer
 • Klima og Energi
 • Natur- og miljøvern
 • Vassregionsaker
Utvalet kan innanfor sitt mynde og ansvarsområde ta initiativ til, og få utgreidd, viktige politiske saker.
 

Her finn du møteoversyn og medlemmer