Plan-, teknikk- og miljøutvalet har 7 medlemer med varamedlemer, valde av kommunestyret for 4 år. Leiar og nestleiar er valde av kommunestyret.

Ansvarsområde og gjeremål

Utvalet handsamer, gjer vedtak eller gir innstilling til kommunestyret i saker av prinsipiell karakter etter følgjande lover:

 • Plan- og bygningslova

 • Lov om matproduksjon og mattryggheit

 • Hamne- og farvasslova

 • Forureiningslova

 • Brann- og eksplosjonsvernlova

 • Sivilbeskyttelseslova

 • Veglova

 • Vegtrafikklova

 • Forureiningslova

Utvalet sitt verkeområde skal i hovudsak rettast mot saker som gjeld offentlege tenester og samfunnsutvikling i offentleg regi (forvaltningsutvalet har saker i privat regi).

Utvalet handsamer saker som gjeld:

 • Kommuneplan, kommunedelplanar, utbyggingsavtalar og temaplanar. Utvalet skal vera med i planprosessar som til dømes gjeld siling av innspel.

 • Planlegging og samordning av utbygging, vern og infrastruktur

 • Gjennomføring av utbygging innafor vedtekne økonomiske rammer

 • Klima og Energi

 • Natur- og miljøvern

 • Vassregionsaker

Utvalet kan innanfor sitt mynde og ansvarsområde ta initiativ til, og få utgreidd, viktige politiske saker.


Her finn du møteoversyn og medlemmar.