Krisesentertilbodet kan mellom anna tilby:

  • Støtte og praktisk hjelp

  • Råd og rettleiing

  • Hjelp til bearbeiding

  • Informasjon om rettigheiter og moglegheiter

  • Advokatbistand

  • Formidla kontakt med offentlege instansar

  • Mellombels butilbod i trygge omgjevnadar
     

Krisesentertilbodet har taushetsplikt!
Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale. Du kan vere anonym.

Målgruppe
Kvinner, menn og barn som er utsatt for vald eller trugslar om vald i nære relasjonar.

Lovverk
Dette er ei lovpålagt teneste jf. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).