Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Siste nytt frå avdeling næring og landbruk

Her vil vi leggja ut aktuell informasjon til deg som er interessert i landbruk og anna næring i Kvinnherad.

4544eb38-d5b6-136b-8760-0193010149f0

Folkemøte om Hardanger Biogass & Grøn Næringspark

Det nærmar seg byggestart for biogassanlegget på Husnes, og på folkemøtet 14. desember kan du få svar på det du måtte lura på. 

Les meir her

 

404299196_933535745011266_1206301255437993434_n

Revisjon av skotpremieordninga i Kvinnherad

Revisjon av skotpremieordninga i Kvinnherad skal starta i 2024 og no ønsker vi å få inn grunnlagsinformasjon som vi kan nytta i saksframstillinga i politisk sak.
Vi har laga ei spørjeundersøking og håpar du vil bidra med dine meiningar.
 
Svarfrist 31.12.23
 
Spørjeundersøkinga finn du her: https://forms.office.com/e/9S16y6JPcV
 
Tusen takk for ditt bidrag!
Skog - Pixabay

PEFC kurs for skogeigarar - måndag 20. november

Informasjon om Norsk PEFC Skogstandard Kurs

Hensikten med kurset er å gi  kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. 

Revidert Norsk PEFC Skogstandard ble godkjent 18. august 2022, og trådte i kraft 1. mars 2023

Kurset er spesielt tilrettelagt for skogeiere og andre som ønsker en innføring i Norsk PEFC Skogstandard og bærekraftig skogbruk i praksis.

For skogeiere som hogger og/eller administrerer drifter selv, krever tømmerkjøperne/gruppesertifikatholderne dokumentasjon på at dette kurset er fullført og bestått.

Arrangør er Skogselskapet i Sogn og Fjordane, Skogkurs og Kvinnherad kommune.

Kurset startar kl. 09.00 med opprop i Kvinnherad Arena på Husnes måndag 20. november. Kurset består av en teoridel inne, deretter ei kort synfaring ute. Ferdig ca. kl. 15.00. Det blir servert kaffe og enkel lunsj.

Kursinstruktør er Rolf Erling Loe (rolfl@skogkurs.no)

Om deltakarar har ynskje om synfaring i eigen skog i nærleiken eller i skog de veit skal hoggast/har blitt hogd, så kom gjerne med innspel om dette i forkant til Rolf Erling Loe, så kan synfaringa leggast der om mogeleg.

Kursbeviset får deltakarar på sjølve dagen og kursavgift blir sendt ut i etterkant av kurset. AT skog skal få rapportert kven som har tatt kurset (ved gnr/bnr).

Påmeldingslink: https://forms.office.com/e/3xAZRnVFkD  PÅMELDING FRIST 16 NOVEMBER.

Dei som er registrert medlem i Skogselskapet i Sogn og Fjordane får då medlemsrabatt og kurset kostar 850kr. Dei som ikkje er registrert medlem blir fakturert 1600kr.

For å få medlemsrabatt på kurset må ein vere medlem i Skogselskapet i Sogn og Fjordane, og gjerne meld dykk inn før kurset startar om de ikkje allereie er medlem. Her er påmeldingslink: https://zubarus.com/znewmember.php?publisherId=200 (pris: 125 kr ut 2023, deretter 450 kr/året).

 

tastatur

Søknadsfrist VILTFOND OG FISKEFOND

Det er søknadsfrist for både FISKEFOND og VILTFOND i Kvinnherad 1. oktober! 

Les meir på kommunen si heimeside

Skogdag

Skogdagar 19. og 20. september

Tema tysdag 19. september i Mundheim:

Skogselskapet, Ytre Hardanger Skogeigarlag, AT Skog, kommunen og Statsforvaltaren arrangerer skogkveld i Mundheim kl 17 - 19.30.

Me vil gå gjennom tema som blandingsskog, planting etter hogst, ungskogpleie og tømmermarkedet i dag og i nær framtid.
Oppmøteplass: Ved skogsbilvegen på Nybru (Sveinung Håland), Mundheim.

Tema onsdag 20. september i Uskedalen: 

Skogselskapet, Søre Kvinnherad Skogeigarlag, Kvinnherad kommune og Statsforvaltaren i Vestland arrangerer skogkveld i Uskedalen. kl 17 - 19.30.

Me vil gå gjennom tema som blandingsskog, planting etter hogst, ungskogspleie og taubanedrift.
Oppmøteplass: Ved den nye skogsbilvegen - Døsslandssido 130

Rypejakt. Foto: Statskog SF
Rypejakt. Foto: Statskog SF

Ingen rypejakt i 2023

I samråd med dei ulike grunneigarlaga og Kvinnherad jeger og sportsfiskarlag vert det ikkje rypejakt på kommunen sin fjelleigedom Bjørnebøle (frå Fjellhaugvatnet til Folgefonna).

Det vert heller ikkje sal av jaktkort i dei andre områda som normalt sel jaktkort for småviltjakt.  Bakgrunnen for dette er lite fugl i store deler av Sør-Norge, også i Kvinnherad.

6616992_5200205
foto: pixabay

Rapport om kraftsituasjonen i Sunnhordland:

Invest in Sunnhordland har utarbeidd ein rapport som vart omtala av NRK.

Rapporten er eit kunnskapsgrunnlag for vidare arbeid med å sikra nok kraft til næringslivet i kommunane Bømlo, Kvinnherad, Stord og Fitjar.

Her kan du lesa rapporten

Kvinnheradkonferansen
Kvinnheradkonferansen

Kvinnheradkonferansen 2023

Kvinnheradskonferansen går av stabelen 27. – 28. september i Kulturhuset på Husnes.

Sjå program og meld deg på her:

https://kvinnheradkonferansen.no/

Innsamling av piggtråd på SIM
Innsamling av piggtråd på SIM

Har du gamal piggtråd?

Har du gamal piggtråd? Enten på eit gamalt gjerde, eller som ligg ute i terrenget? No kan du få betalt for fjerna den!

Piggtråden skal samlast inn frå areal i Kvinnherad kommune, rullast/pakkast godt saman og leverast inn på SIM Husnes. Her vert piggtråden vegen, og du får utlevert ein kvittering på det du har levert inn. Deretter fyller du ut søknadsskjema for innlevering av piggtråd og legg kvitteringa frå SIM ved i ein epost som du sender til Kvinnherad kommune til post@kvinnherad.kommune.no

Utbetaling av godtgjersle skjer fortløpande når vi mottek søknaden din med kvittering for innlevert piggtråd.

Godtgjersla er 75 kr per kilo. På SIM må ein betala ordinære prisar for innlevering av avfall, næringskundar betalar ca 2 kr per kilo.

Dersom du veit om piggtråd ute i terrenget som ikkje gjer nytta si lenger, kontakt grunneigar og høyr om du kan samle den inn! Dei viktigaste reglane for piggtrådgjerde finn vi i Gjerdelova §3 og 5 og Dyrevelferdslova § 15

Å setje opp nye piggtrådgjerde for å regulere ferdsla til dyr er forbode: https://www.mattilsynet.no/dyr/produksjonsdyr/forbod-mot-piggtradgjerde

Takk for innsatsen din for eit piggtrådfritt Kvinnherad!

Gjerde
Gjerde

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kvinnherad kommune har igjen noko midlar i SMIL ordninga for 2023, og opnar difor opp for nye søknadar. Midlane vert tildelt etter lokale målsetjingar og prioriteringar. Søknadsfrist 1.oktober

Link til søknadsskjema: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet

Overordna retningsliner for landbruk i Kvinnherad 2021-2023 - Kvinnherad kommune

Ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål!

fiskefond
Fiskefond

Søknadsfrist fiskefond 1. oktober

Det finst 3 ulike fiskefond i kommunen, med forskjellige mål og ulike summar som vert betalt inn kvart år.

Les meir på kommunen si heimeside

hjort
Hjort - foto: Leiv Trygve Varanes

Her er informasjon om hjortejakta til jaktvald og jaktfelt i Kvinnherad - og andre interesserte.

 

Løyve i år

Det er i år gitt totalt 1745 fellingsløyver på hjort og 123 på rådyr. 

Hugs vilkåra for løyva:

  1. Vektrapport på hjort, for fastsetting av rett fellingsavgift, vert sendt inn saman med fellingsrapportane seinast 14 dagar etter jakta er slutt.

  2. Det skal førast sett hjort fortløpande etter kvar jaktdag. Dette gjer du direkte på nettsida: www.hjorteviltregisteret.no eller på appen Sett og skutt.

Slutt på innsamling av hjortekjevar i Kvinnherad

Jegrane i Kvinnherad har samla inn hjortekjevar sidan 1991 og med det  bidrege til mykje kunnskap om hjorten og utviklinga i vårt område.

Det no bestemt å ikkje vidareføra innsamlinga av kjevar, så for komande jaktsesong vert det ingen innsamling av kjevar av hjort.

Viltforvaltinga i kommunen og Miljødirektoratet/NINA er svært takksame for bidraget og arbeidet de har lagt ned!

Fri avskyting av hjortekalv

Det er også i år fri avskyting av kalv, men hugs å registrere all kalv som vert felt i hjorteviltregisteret.

Felles jaktavtalar for hjort § 19

Det er ynskjeleg at det vert tilrettelagt for ei effektiv jaktutøving i forhold til dyra sine bevegelsar iløpet av jaktperioden.

Dette betyr i praksis at valda kan inngå samarbeid over valdgrensene for å oppnå ein høgare fellingsprosent.  Eksempel på dette er at to nabovald kan inngå ein fellesavtale i siste halvdel jakta, dersom det er lite dyr å sjå i det eine valdet, men mykje dyr i nabovaldet. Slik at ein totalt sett får ein høgare fellingsprosent i dei to valda.

Det er vilkår om at slike avtalar skal vera skriftlege. Avtalen må vera underteikna av valdansvarleg reprensentant, eller annan lovleg vald reprensentant, og med fullmakt frå alle jaktsrettshavarar i valdet.

Viltfondet

Hugs søknadsfristen for viltfondet, som er 1. oktober!

Alle kommunar som har opna for jakt på hjort skal etablera eit kommunalt viltfond. Inntektene til det kommunale viltfondet er den offentlege fellingsavgifta for hjort og fondet si årlege avkasting.

Viltfonsmidlar kan nyttast til:

  • Tilskot til tiltak for å fremja viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med meir i kommunen og nabokommunar. Dette skal skje gjennom samarbeid i regi av organisasjonar, enkeltpersonar eller kommunen
  • Å dekkje kommunen sine utgifter til ettersøk og handtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen
  • Tiltak for å førebyggje skadar på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Les meir her

Nydyrking
Nydyrka jordbruksareal. Foto: Øyvind Vatshelle, SFVL.

Auka tilskotssatsar til drenering og dyrking

Melding frå Landbruksdirektoratet 2. juni:

“I følge sluttprotokollen fra årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 4 000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 4 000 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2023. Partene er enige om at satsene skal ligge fast på dette nivået. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord blir oppdatert med de nye satsene. Vi må imidlertid ta forbehold om Stortingets godkjenning av avtalen, som etterplanen skal skje 12. juni.

 Av hensyn til blant annet vannmiljøutfordringer, skal arealer med korn, grønnsaker og poteter fortsatt prioriteres ved fordeling av midler.

Behandling av søknader som er sendt inn før 1. juli der tiltaket ikke er påbegynt:

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad når arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. Kommunen må da fatte nytt vedtak om tilskudd. Samtidig skal kommunen inndra tidligere innvilget tilskudd.

Behandling av søknader som er sendt inn før 1. juli der tiltaket er påbegynt:

Etter forskriftens § 3 kan det ikke gis tilskudd der tiltaket er påbegynt. Dette betyr at det ikke kan gis tilskudd etter fornyet søknad og med nye satser i slike tilfeller.”

Les meir om drenering på Landbruksdirektoratet sine sider

Omvikdalen
Omvikdalen

Rydding av Storelva og Tveitelva i Omvikdalen

Fire elvar i Vestland fylke skal ryddast gjennom eit pilotprosjektet. Elvane vert prioritert fordi reiseveien for det marine avfallet i elvar på Vestlandet ofte er kort før det ender i havet. Det er Handelens Miljøfond som har etablert prosjektet, og Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) vil administrera prosjektet med midlar frå Handelens Miljøfond.

7.- 22. august 2023 kjem NovuMare AS for å rydde langs Storelva og Tveitelva i Omvikdalen. Ryddeaksjonen er lagt til denne tida av omsyn til fisken, gytetid og vanlegvis lite vatn i elvamot slutten av sommaren. NovuMare AS er eit seriøst firma som har gjennomført mange ryddeaksjonar tidlegare, og har plan for alt frå økonomi, HMS tilavfallshandtering. Dersom dei kjem over større fyllingar eller forsøpla område vil desse verte merka, men ikkje rydda. Vi har tru på at dette vert ein god ryddeaksjon og eit godt bidrag til mindre plast i naturen, og vakre Omvikdalen.

Gudrun Kristin Fatland er kontaktperson  hos BOF og det er mogleg å ta kontakt med henne dersom ein har spørsmål. Tel. 90 28 88 24, eller gudrun@bof.no

flaumplakat

Tiltak i vassdrag kan vera søknadspliktig

 

Kva er eit vassdragstiltak?

 

Eit vassdragstiltak er alle fysiske tiltak som kan påverke vassmiljøet eller produksjon til laksefisk og andre vasslevande organismar. Døme på vassdragstiltak kan vere graving i elvekant eller botn, uttak av massar, erosjonssikring av elvekant, etablering av bruer og bekkelukking, plastring med meir.

Ulike tiltak i vassdrag kan ha utilsikta negative effektar, som erosjon oppstraums og nedstraums tiltaket, eller redusert fiskeproduksjon. Du må difor søkje om å gjennomføre tiltak i vassdrag, slik at myndigheitene kan vurdere effekt på vassmiljø, og samfunnsnytta av tiltaket.

Du kan lesa meir om dette på heimesida til Statsforvaltaren i Vestland

 

Tilja på Tustna. Foto: I. Eik
Tilja på Tustna. Foto: I. Eik

HUGS: Bandtvang for hund 1. april til og med 20. august

Kvinnherad kommune har si eiga Forskrift om bandtvang for hund. I Kvinnherad kommune skal hundar haldast i band heile året - på kyrkjegardar, gravplassar, skular, barnehagar, leikeplassar og badeplassar, alle anlegg for idrett og sport og i Fatlandskogen aktivitetsområde på Halsnøy.
I tida frå og med 1. april til og med 20. august skal alle hundar haldast i band eller vera forsvarleg inngjerda eller innestengt.
I tillegg til den ordinære bandtvangstida, er det også bandtvang i tida f.o.m. 21. august t.o.m. 1. november i dei områda der bufe har rett til å beite og faktisk beitar.
Møte om Inn på tunet
Inn på tunet-møte mars 2023

Positivt informasjonsmøte om Inn på tunet

Det vart 22. mars invitert til informasjonsmøte om Inn på tunet (IPT). Representantar frå heile 11 gardsbruk var med og fekk nyttig informasjon frå Ragna Flotve frå Statsforvaltaren i Vestland. Med på møtet var også representantar frå offentlege etatar, som kan vera kjøparar av slike tenester. Deltakarane fekk informasjon om IPT, godkjenningsprosess, HMS, kvalitet i tilbodet og Inn på tunet-skulen. Mange spørsmål og gode innspel kom fram i møtet.
Det vart bestemt at vi fortset med nytt møte før sommaren og meir informasjon om dette vil komma. 

 

 
hjort kalv

Informasjonsmøte om Fri Kalv-prosjektet

Tysdag 28. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen, Rådhuset, Rosendal
Arve Aarhus (NINA/Utmarksavdelinga Vest as) skal fortelje litt om resultata frå Frikalv-prosjektet 2020-2022 samt vurdering av bestandstilstanden for hjortebestanden i området.
Alle interesserte er hjarteleg velkomne.
Etter infomøtet blir det årsmøte Søre Kvinnherad og Åkrafjorden bestandsplanområde hjort.
foto: Leiv Trygve Varanes
null

Viltforvalting

Leiv Trygve Varanes overlet no stafettpinnen for viltforvaltinga til Francesca Galdiolo og Kjetil Mehl
Inn på tunet

Informasjonsmøte om Inn på tunet

22. mars på Kulturhuset på Husnes

Skogbruksplan

NY SKOGBRUKSPLAN I KVINNHERAD OG ETNE

No er ny skogbruksplan klar for bestilling!
Alle skogeigarane skal få eit brev med info i postkassen.
Bestillinga kan gjerast på nett
Sist oppdatert 08. februar 2024