Investeringsutvalet er oppretta i medhald av §10 i Kommunelova. Utvalet har 5 medlemmer i tillegg til varamedlemmer, valde for 4 år av kommunestyret.

Leiar: Gunnar Våge, Sp

Nestleiar: Gaute Lund, Sf 

Sekretær: Niels Jakob Erlingsson

Under føresetnad av at mynde ikkje er delegert til rådmannen, skal utvalet handsama, vedta eller gje innstilling til kommunestyret i saker som gjeld:

  • Forvaltning av Kvinnherad kommune sitt kraftfond, jf.Reglement for Finansforvaltning
  • Sal av Kvinnherad kommune si konsesjonskraft, jf. Formannskapet sitt vedtak og Reglement for Finansforvaltning

Her finn du møteoversyn og medlemmer.

Meir om Kraftfondet her.