Utvalet er oppretta i medhald av § 10a i kommunelova og har 7 medlemer i tillegg varamedlemer, valde for 4 år.

Utvalet handsamar saker som gjeld:

 • Resultatvurdering på brukarsida
 • Handlingsplanar for ansvarsområda
 • Ta initiativ og få utgreidd viktige saker innan fagområda
 • Innspel til rådmannen sitt budsjettgrunnlag
 • Resultatvurdering på brukarsida
 • Handlingsplanar for ansvarsområda
 • Ta initiativ og få utgreidd viktige saker innan fagområda
 • Oppfølging av kommunen sin klima og miljøpolitikk
 • Innspel til rådmannen sitt budsjettgrunnlag
 • Komiteen kan innanfor sitt mynde og ansvarsområde:
 • Ta initiativ og utgreidd viktige politiske sakar

Kommunedirektøren har møte- og talerett i møta, anten personleg eller ved ein av sine underordna.
Ordføraren har møte-, tale og forslagsrett i utvalsmøta.

 

Her finn du møteoversyn og medlemmar.