Vilkår:
Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Det vil seie at de må sende inn ein del papir. Behandlingstida er to-tre veker, så ver ute i god tid før bryllaupet:

  1. Eigenerklæring
  2. Forlovarerklæring
  3. Erklæring om skifte dersom du har vore gift før
  4. Melding om endring av namn dersom du skal bytte namn

Alle desse skjemaene får du hos Skatteetaten.

Skatteetaten skriv ut ein såkalla prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Etter at de har fått prøvingsattesten heim i posten, kan de ta kontakt med kommunen. De må ha gyldig legitimasjon for å tinge vigsel hos kommunen. Bruk skjema Bestilling av vigsel.

De må ha to vitne, og dei må vere til stades under seremonien. Vitna er gjerne forlovarane.

I sjølve seremonien nyttar ein «Det borgarlege vigslingsformularet», som er ein tekst som vigslaren les opp. Seremonien kan deretter bli tilpassa med til dømes tekst og musikk ut over dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere kva dei vil tillate av ekstra innhald.

Kommunen sender deretter ei vigselsmelding til Folkeregisteret innan tre dagar etter bryllaupet. Samstundes får de ein kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil de får den endelege i posten frå Folkeregisteret. 

Kostnad:

Vigsel på rådhuset i opningstida:
0 kroner for folkeregistrerte i Kvinnherad/utlendingar og 1000 kroner for busette i andre kommunar.

Vigsel andre stader i Kvinnherad enn rådhuset, i ordinær kontortid (kl.08 - 16.00):
1000 kroner for folkeregistrerte i Kvinnherad/utlendingar og 2000 kroner for busette i andre kommunar.

Vigsel andre stader i Kvinnherad enn rådhuset, utanom ordinær kontortid (kveld/helg/raude dagar):
2000 kroner for folkeregistrerte i Kvinnherad/utlendingar og 3000 kroner for busette i andre kommunar.  

Tid og stad:

Dersom ikkje noko anna er avtala, er det i kommunestyresalen på rådhuset vigsling skal utførast, i tidsrommet måndag til fredag, frå kl. 08:00 til kl. 16:00.