Klageutvalet er oppnemnd i samsvar med reglane i forvaltningslova og skal ha 3 medlemmer som er kommunestyremedlemmer. Klageutvalet er klageinstans for enkeltvedtak gjort av kommunale forvaltningsorgan. Unnateke kommunestyret sine vedtak samt vedtak etter særlover der klageinstansen framgår av lova.