Klageutvalet er oppnemnd i samsvar med reglane i forvaltningslova og skal ha 3 medlemmer som er kommunestyremedlemmer. Klageutvalet er klageinstans for enkeltvedtak gjort av kommunale forvaltningsorgan. Unnateke kommunestyret sine vedtak samt vedtak etter særlover der klageinstansen framgår av lova.

 

Her finn du møteoversyn og medlemmar.

(Trykk på utval for å sjå medlemmar, og på møtedato for sakspapir).