Kommuneplanen skal som ein del av samfunnsdelen ha ein handlingsdel. Handlingsdelen skal innehalda eit handlingsprogram for å gjennomføra kommuneplanen sin samfunnsdel for dei fire komande budsjettåra eller meir.

Flyt overordna planprosess

Handlingsdelen gjer grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Handlingsdelen skal konkretisera tiltaka innanfor kommunen sine økonomiske rammer. Handlingsdelen skal oppdaterast årleg. Dette er i samsvar med plikta etter kommunelova til å utarbeide økonomiplan, som kan inngå i handlingsdelen.

Kommunen skal utarbeida ein fireårig plan for sin eigen økonomi, med oversikt over forventa inntekter, bruken av midlar og prioriterte oppgåver. Økonomiplanen skal rullerast årleg, og er eit sentralt verktøy for å samordna dei politiske målsettingane med dei økonomiske rammene. Kommunestyret vedtek økonomiplanen etter innstiling frå formannskapet.

Her finn du vedteken plan.