Startlån

Startlån kan vere ein mogeleg inngong til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån, har varig lav inntekt og ikkje moglegheit for å spare.

Finn ut om du er i målgruppa for å kunne søkje startlån her.

Dersom du er i målgruppa for startlån kan du søkje her.

Retningslinjer for startlån

Vedtak startlån

 

Tilskot til etablering i eigen bustad og tilskot til tilpassing av bustad

Enkeltpersonar/hushaldningar med varig lav inntekt og som ikkje er i stand til å handtere fullt lån til eigen bustad kan søkje om tilskot til etablering i eigen bustad. Ordninga er behovsprøvd. Du kan lese meir og søkje her.

Tilskot til tilpassing av bustad

Personar med nedsett funksjonsevne kan søkje om tilskot til tilpassing av egen bustad. Tilpassinga må være hensiktsmessig og behovet blir vurdert ut frå husstanden sin økonomiske situasjon. Du kan lese meir og søkje her.

Retningslinjer for tilskot