Foreldrebetaling

Kvinnherad kommunestyre har vedteke at satsar for foreldrebetaling i barnehage skal liggja på maksimalpris som er fastsett av regjeringa.
Satsar for foreldrebetaling for barnehageplass blir endra frå 01.01.2022 

 • Kvinnherad kommune har faste betalingssatsar etter opphaldstid

 • Det er betaling for 11 månader. Juli er betalingsfri

 • Oppstart før 15.august: full månadsbetaling. Oppstart etter 15.august: ½ månadsbetaling

 • Barnehagar som har vedtektsfesta at dei følgjer skuleruta, har redusert betaling:

  • fråtrekk for 3 veker, fordelt på oktober, desember og mars

  • ½ månadsbetaling i august og juni

   ( Omfang vert rekna ut etter % barnehageplass)

 • Barnehagar som vert stengt grunna uventa hendingar eller streik: det vert gjeve avkorting frå 1.dag, slik at ingen betalar for dagar då tilbodet er stengt

Betalingssatsar for barnehageplass (månadleg)

  Frå 01.01.21 Frå 01.01.22
5 dagar 3 230,- 3315,-
4 dagar 2 784,- 2850,-
3 dagar 2 138,- 2190,-
2 dagar 1 500,- 1525,-

 

Søskenmoderasjon, jf. Lov om barnehager
30% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% moderasjon for 3. eller fleire barn.

Reduksjon i betaling - barnehagar

Det er nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass, jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Ordninga går ut på at ingen skal betala meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Inntektsgrense vert til ei kvar tid fastsett av regjeringa. 2-, 3-, 4- og - 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushald med låg inntekt, har rett til gratis kjernetid 20 t/v. 

Inntektsgrense frå august 2022

 • Har du barn i barnehage som er 1 år og inntekt under 559 166 kroner kan du søke om moderasjon
 • Har du barn i barnehage som er 2-5 år, og inntekt under 598 825 kan du søke om moderasjon/ gratis kjernetid

Prisen for barnehageplass går ned til 3050 kroner frå august 2022.

Ordningane er søknadsbaserte og det kan søkjast for eitt barnehageår om gangen. Foreldrebetaling skal reknast ut frå hushaldet si samla skattepliktige inntekt. Både person- og kapitalinntekt skal reknast med.

Hushald: einsleg, ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande tilhøve i minst 12 av dei 18 siste månadane, eller har felles barn. Bur eit barn fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i hushaldet der barnet er folkeregistrert

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjeld for eitt barnehageår.

For søknadar som kjem inn før 1. august, gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut barnehageåret. Vert søknad sendt etter 1. august gjeld vedtak frå fyrste heile månad etter tidspunkt det vart søkt og ut barnehageåret.

Du søkjer om redusert foreldrebetaling via Foreldreportalen.

Rettleiing til redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid

 

Måltid/Frukt/Drikke - kommunale barnehagar

Barnehagen serverer mjølk og vatn til måltida. Barn som er allergiske mot mjølk, får anna høveleg drikke. Barnehagane avgjer i samråd med foreldre om det skal vera tilrettelagte måltid og/eller frukt i barnehagen. Dette gjeld også omfang.

Det er lik betaling for likt tilbod i kommunale barnehagar. Satsar for måltid vert fastsett av kommunestyret. Alle prisar gjeld for heildagsplass 5 dagar i veka. Redusert barnehagetilbod tilseier prosentvis redusert betaling. Betaling for mat og drikke vert fakturert i lag med betaling for barnehageplass.

Betalingssatsar

 • Drikke kr. 58 pr. mnd.
 • Eitt måltid dagleg kr. 293 pr. mnd.
 • Frukt dagleg kr. 42 per mnd.