Foreldrebetaling frå 01.01.2021 - kommunale barnehagar

Kvinnherad kommunestyre har vedteke at satsar for foreldrebetaling i barnehage skal liggja på maksimalpris som er fastsett av regjeringa.
Satsar for foreldrebetaling for barnehageplass blir endra frå 01.01.2021 

 • Kvinnherad kommune har faste betalingssatsar etter opphaldstid

 • Det er betaling for 11 månader. Juli er betalingsfri

 • Oppstart før 15.august: full månadsbetaling. Oppstart etter 15.august: ½ månadsbetaling

 • Barnehagar som har vedtektsfesta at dei følgjer skuleruta, har redusert betaling:

  • fråtrekk for 3 veker, fordelt på oktober, desember og mars

  • ½ månadsbetaling i august og juni

   ( Omfang vert rekna ut etter % barnehageplass)

 • Barnehagar som vert stengt grunna uventa hendingar eller streik: det vert gjeve avkorting frå 1.dag, slik at ingen betalar for dagar då tilbodet er stengt

Betalingssatsar for barnehageplass (månadleg)

  Frå 01.08.20 Frå 01.01.21
5 dagar 3 135,- 3 230,-
4 dagar 2 701,- 2 784,-
3 dagar 2 042,- 2 138,-
2 dagar 1 500,- 1 492,-

 

Søskenmoderasjon, jf. Lov om barnehager
30% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% moderasjon for 3. eller fleire barn.

Reduksjon i betaling - barnehagar

Det er nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass, jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Ordninga går ut på at ingen skal betala meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Inntektsgrense vert til ei kvar tid fastsett av regjeringa. 2-, 3-, 4- og - 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushald med låg inntekt, har rett til gratis kjernetid 20 t/v. 

Frå august 2020 er inntektsgrensa sett til 566 100,- kroner.

Frå august 2021 er inntektsgrensa satt til 566 650,- kroner.

Ordningane er søknadsbaserte og det kan søkjast for eitt barnehageår om gangen. Foreldrebetaling skal reknast ut frå hushaldet si samla skattepliktige inntekt. Både person- og kapitalinntekt skal reknast med.

Hushald: einsleg, ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande tilhøve i minst 12 av dei 18 siste månadene, eller har felles barn. Bur eit barn fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i hushaldet der barnet er folkeregistrert

Søknad skal dokumenterast med siste skattemelding(ar). Er det vesentlege og varige endringar som ikkje syner på sjølvmeldinga, kan ein leggja ved annan dokumentasjon

Elektronisk søknadsskjema 

Måltid/Frukt/Drikke - kommunale barnehagar

Barnehagen serverer mjølk og vatn til måltida. Barn som er allergiske mot mjølk, får anna høveleg drikke. Barnehagane avgjer i samråd med foreldre om det skal vera tilrettelagte måltid og/eller frukt i barnehagen. Dette gjeld også omfang.

Det er lik betaling for likt tilbod i kommunale barnehagar. Satsar for måltid vert fastsett av kommunestyret. Alle prisar gjeld for heildagsplass 5 dagar i veka. Redusert barnehagetilbod tilseier prosentvis redusert betaling. Betaling for mat og drikke vert fakturert i lag med betaling for barnehageplass.

Betalingssatsar

 • Drikke kr. 56 pr. mnd.
 • Eitt måltid dagleg kr. 284 pr. mnd.
 • Frukt dagleg kr. 41 per mnd.