Kvinnherad Vaksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnsfag for vaksne innvandrarar, norsk og samfunnskunnskap i introduksjonsprogram for nykomne flyktningar i kommunen og grunnskuleopplæring og spesialopplæring for vaksne. Me rettleiar vaksne som ynskjer hjelp til søknad om godkjenning av utanlandsk utdanning og realkompetanse. Me samarbeider med andre einingar i kommunen, næringslivet og tilbyr ei rekkje kurs. 

Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon om tilboda våre. Me held til i Husnes sentrum.

Elevar ved Vaksenopplæringa kan òg nytta Møteplassen (Lonavegen 59) som er open tysdag og torsdag kl. 10:15-12:45.