Inn på tunet er eit tilbod om aktivitet tilpassa ulike målgrupper. Med gardsdrift, dyr og natur som ramme, er målet meistring og ein betre kvardag for brukarane.

Inn på tunet

Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland har ansvar for å koordinera og utvikla arbeidet med Inn på tunet (IPT). Gjennom BU-midlar vil ein støtte fagleg utviklingsarbeid og tilbydarar av Inn på tunet tenester med kurs og aktivitetar. Arbeidet blir styr av Handlingsplan for Inn på tunet.

Har du spørsmål knytta til Inn på tunet, kan du ta kontakt med Fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling eller Kvinnherad kommune v/landbrukskontoret.