TILRETTELAGDE VELFERDSTENESTER PÅ GARDSBRUK

Inn på tunet er eit tilbod om aktivitet tilpassa ulike målgrupper. Med gardsdrift, dyr og natur som ramme, er målet meistring og ein betre kvardag for brukarane.

På Landbruksdirektoratet si samleside om ordninga finn du informasjon og  rettleiarar for dykk som vurderer å starta med velferdstenester på garden :

  • Inn på tunet-skulen

  • Brosjyre om Inn på tunet-tilbod for personar med demens

  • Oversikt over godkjende Inn på tunet-gardar i Norge

  • Korleis bli ein godkjent Inn på tunet-gard?

  • Kurs i regi av Norsk Landbruksrådgivning

  • Nasjonale rettleiarar for Inn på tunet

  • Informasjon om løyve for transport

  • Samvirkeforetak for bønder med eit Inn på tunet-tilbod

 
Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland har ansvar for å koordinera og utvikla arbeidet med Inn på tunet Vestland (IPT). Gjennom BU-midlar vil ein støtte fagleg utviklingsarbeid og tilbydarar av Inn på tunet tenester med kurs og aktivitetar. 
 

 

Har du spørsmål knytt til Inn på tunet, kan du ta kontakt med Statsforvaltaren i Vestland si landbruksavdeling eller Kvinnherad kommune v/landbrukskontoret.

Inn på tunet