Formannskapet utgjer styret for næringsfondet og har 9 medlemmar, alle valde av og blant kommunestyret sine medlemmar for 4 år. Dei forvaltar avkastninga av fondskapitalen  frå SKL i samband med kraftkonsesjonar ved utbygging av Blåfalli I. Fondskapitalen skal forvaltast i tråd med kommunen sin finansstrategi og avsetjast på rentebærande konto.