Helsestasjonstenesta har ei sentral rolle i folkehelsearbeidet i kommunen, og arbeider både med psykisk helse, fysisk helse og sosiale forhold. Det helsefremjande og førebyggande arbeidet omfattar helseopplysning, vegleiing, helseundersøking og vaksinasjon.

Telefonnummer helsestasjon i Kvinnherad: 53 46 16 20

Helsestasjonsteneste for barn 0 - 5 år

Helsestasjonstenesta har ei sentral rolle i folkehelsearbeidet i kommunen og arbeider både med psykiske/fysiske og sosiale forhold. Tilsette er legar, psykolog og helsesøstre. Arbeidet inneber m.a foreldrerettleiing, rådgjeving, heimebesøk, helseundersøking, vaksinering, kartlegging, støttande/motiverande samtalar, oppfølging og nettverksarbeid.

Helsestasjonen har fokus på rettleiing og støtte i spørsmål om barnet si vekst og utvikling. Me vurderer og gjev råd i høve tilknyting, kommunikasjon, samspel og trivsel. Familiar som opplever overgrep, vald, rus eller andre vanskelege heimeforhold kan ta kontakt med oss på helsestasjonen.

Me tilviser ved behov, og samarbeidar blant anna med fastlegar, barnehagar, psykiske helsetenester, PPT og barnevern. Me har teieplikt og samarbeidet skjer etter samtykke frå føresette. I følge Lov om pasient og brukarrettighetar, § 6-1 har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontrollar i den kommunen barnet bur og oppheld seg. Foreldre pliktar å medverke til at barnet deltar i helsekontrollar.

Har barnet ditt feber, utslett eller oppkast/diarè?
Vi ber deg i tilfelle om å avlyse dagens avtale. Grunna smittefare ynskjer vi ikkje sjuke barn på helsestasjonen. Tenesta driv førebyggjande og helsefremjande arbeid. Dersom barnet er sjukt og treng behandling, skal ein nytte fastlegen sin. Helsestasjonen kan gje råd dersom føresette er usikre på barnet sin symptom og behov for legevurdering.

Fellesnummer for alle helsestasjonane: 53 46 16 20

Husnes tenestesenter:
Sentrumsvegen 29
5460 Husnes
Opningstider: 8.00 - 15.30 (Telefontid man. 8 - 8.30, tys - fre. 8 - 9 og alle dagar 13 - 14).

Husnes helsestasjon:
Line S. Holmedal (leiande helsesjukepleiar): 918 50 265
Gørill S. Eik (helsesjukepleiar): 476 13 819
Ann Katrin Aksnes Haugland (helsesjukepleiar): 948 43 731

Jordmortenesta:
Hildegunn E. Aarthun (jordmor): 916 34 021
Irene H. Haavik (jordmor): 977 86 549
Idun Mehl (jordmor): 959 33 579

Utekontor: 

Halsnøy helsestasjon
Elin Eskeland (helsesjukepleiar): 476 19 208
Sæbøvikvegen 90
5454 Sæbøvik
Opningstider: 8.00 - 15.30

Rosendal helsestasjon
Ingunn S. Jensen (helsesjukepleiar): 970 74 678
Elin Enes (helsesjukepleiar): 913 27 587
Rosendalsvegen 10
5470 Rosendal
Opningstider: 8.00 - 15.30

Hatlestrand helsestasjon
Elin Enes (helsesjukepleiar): 913 27 587
Tongavegen 20
5635 Hatlestrand
Opningstider: Torsdag: 8.30 - 14.15

 

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til skuleelevar opp til 20 år. Skulehelsetenesta har mellom anna som oppgåve å fremje eit godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane, noko som har sterk samanheng med elevane sin helsetilstand. God helse er utgangspunktet for trivsel, vekst og læring, og motsett kan skulemiljøet påverke helsa, både psykisk og fysisk. Dette er eit viktig grunnlag for arbeidet.

Skulehelsetenesta arbeider målretta. Dette betyr at elevane vert kalla inn til helsesøster på grunnlag av tidlegare funn, eller etter ynskje frå eleven sjølv, føresette eller lærarar. Tenesta er eit lågterskeltilbod, og både elevar, føresette og tilsette i skulen kan ta kontakt utan avtale. Elevane kan få råd og rettleiing, og vi gjennomfører helseundersøkingar/helsesamtaler og vaksinasjonar på faste alderstrinn. Vi tilbyr også samtale og oppfølging av elevar. Ved ulike vanskar og utfordringar, og foreldrevegleiing til dei som ønskjer det. Vi gjer avtale for faste undersøkingar og oppfølgingssamtaler.

Helsesøster kan m.a. gje rettleiing i høve til vekst og utvikling, kosthald, hygiene/smittevern, seksualitet og samliv, psykisk helse, samspel foreldre-barn/ungdom m.m. Vi kan også tilby støttesamtaler/motiverande samtaler for dei som har behov for det. Etter kartlegging hjå helsesøster kan elevar bli vist vidare til andre hjelpeinstansar. Skulehelsetenesta samarbeider med fleire andre instansar, både i og utanfor skulen. Vi har teieplikt, og samarbeid skjer etter samtykke frå føresette eller eventuelt eleven sjølv.

Skulehelsetenesta tilbyr helseopplysning og undervisning til enkeltelevar og grupper/klassar, m.a. om tema som psykisk helse, pubertet, sex og samliv. Skulelege, psykolog, psykisk helsearbeidar for barn og unge mm kan delta i deler av undervisninga. I følgje Lov om pasient og brukarrettighetar, § 6-1 har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontrollar i den kommunen barnet bur og oppheld seg. Foreldre pliktar å medverke til at barnet deltar i helsekontrollar.


 

Skule

Kven

TELEFON

 

SKARVELAND SKULE

Elin Eskeland

476 19 208

 

VALEN SKULE

Monica Tofte

984 54 054

 

SUNDE SKULE

Ann Katrin A. Haugland

948 43 731

 

HALSNØY SKULE

Ann Katrin A. Haugland

948 43 731

 

ØYATUN Ungdomskule

Anne Marthe G. Zimmer

902 13 586

 

KVV

Gørill S. Eik

476 13 819

 

UNDARHEIM skule

Solgunn Lyhammer Aske

909 68 781

 

HUSNES Ungdomsskule

Gunn Heidi Eikemo Steine

941 65 714

 

Bringedalsbygda skule

Linda Saghaug

903 68 361

 

Uskedalen skule

Linda Saghaug

903 68 361

 

Omvikdalen skule

Linda Saghaug

903 68 361

 

Malmanger + Mauranger

Anne Marthe Guddal Zimmer

902 13 586

 

Rosendal ungdomsskule

Solgunn Lyhammer Ask

 

 

Hatlestrand barne – og ungdomsskule

Anne Marthe Guddal Zimmer

902 13 586

 

Ølve Montessori skule

Elin Enes

913 27 587

 

Åkra skule

Elin Enes

913 27 587

 

 

 

 

 

Helsesjukepleiarar ved dei ulike helsestasjonane:

Rosendal helsestasjon: Elin Enes og Ingunn Jensen

Husnes helsestasjon: Gørill S. Eik, Ann Katrin Aksnes Haugland, Line S. Holmedal

Halsnøy helsestasjon: Elin Eskeland

Reisevaksinering/yrkesvaksinering/tuberkulosekontroll: Elin Enes, Elin Eskeland (onsdag, Husnes helsestasjon).

 

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan ungdom mellom 13 og 20 år få råd og rettleiing om alt som opptar dei. Her kan ein og gje råd om å oppsøke andre hjelpeinstansar, som skulehelsetenesta, barnevern, fastlege eller spesialist.

Døme på emne du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblem
 • Problem på skulen
 • Du kjenner deg trist og einsam
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Slanking og etevanskar
 • Psykiske vanskar
 • Vonde opplevingar, til dømes seksuelt misbruk, vald/sjukdom i familien

Helsestasjonen kan m.a. hjelpa deg med:

 • Reseptar og anna behandling for helseproblem
 • Tilvisingar til andre instansar i helsevesenet
 • Prevensjonsrettleiing og prevensjon
 • Testing med tanke på kjønnssjukdomar
 • Graviditetstest

Helsestasjonen er bemanna av helsesøster og lege. Tilbodet er gratis for ungdom opp til 20 år.
HUGS! Me har teieplikt.

Opningstid
Me har opent torsdagar får kl 14.00 til 16.00. Det er stengt i skuleferiar.
Stad:
Husnes Tenestesenter
Barn og Familie
Sentrumsvegen 29
5460 Husnes

Du treng ikkje tinge time for å nytte helsestasjon for ungdom.

Kurs - Tidleg innsats for sunn livsstil

Tilbod til familiar med barn i 1-3 klasse med overvekt og/eller livsstilsutfordringar. Det vert undervisning mellom anna i kosthald, grensesetting og fysisk aktivitet gjennom ti samlingar med oppstart hausten 2019. Sjå brosjyren vår for meir informasjon: Tidleg innsats for sunn livsstil.pdf

Kontaktinformasjon

Fellesnummer for alle helsestasjonane: 53 46 16 20

Husnes tenestesenter:

Husnes helsestasjon:
Line S. Holmedal (leiande helsesjukepleiar): 918 50 265
Gørill S. Eik (helsesjukepleiar): 476 13 819
Ann Katrin Aksnes Haugland (helsesjukepleiar): 948 43 731
Sentrumsvegen 29
5460 Husnes
Opningstider: 8.00 - 15.30 (Telefontid man. 8 - 8.30, tys - fre. 8 - 9 og alle dagar 13 - 14).

Jordmortenesta:
Hildegunn E. Aarthun (jordmor): 916 34 021
Irene H. Haavik (jordmor): 977 86 549
Idun Mehl (jordmor): 959 33 579

Kontor for reisevaksinering og smittevern (onsdagar):
Elin Enes (helsesjukepleiar): 913 27 587
Elin Eskeland (helsesjukepleiar): 476 19 208

Utekontor: 

Halsnøy helsestasjon
Elin Eskeland (helsesjukepleiar): 476 19 208
Sæbøvikvegen 90
5454 Sæbøvik
Opningstider: 8.00 - 15.30

Rosendal helsestasjon
Ingunn S. Jensen (helsesjukepleiar): 970 74 678
Elin Enes (helsesjukepleiar): 913 27 587
Rosendalsvegen 10
5470 Rosendal
Opningstider: 8.00 - 15.30

Hatlestrand helsestasjon
Elin Enes (helsesjukepleiar): 913 27 587
Tongavegen 20
5635 Hatlestrand
Opningstider: Torsdag: 8.30 - 14.15

Skulehelsetenesta:

Undarheim skule: Solgunn Lyhammer Ask (helsesjukepleiar): 909 68 781
Skarveland skule: Elin Eskeland (helsesjukepleiar): 476 19 208
Valen skule: Monica Tofte (helseskukepleiar): 984 54 054
Sunde skule: Ann Katrin Aksnes Haugland(helsesjukepleiar)  : 948 43 731
Halsnøy skule: Ann Katrin Aksnes Haugland(helsesjukepleiar)  : 948 43 731
Bringedalsbygda skule: Linda Saghaug (helsesjukepleiar): 903 68 361
Uskedalen skule: Linda Saghaug (helsesjukepleiar) 903 68 361
Omvikdalen skule: Linda Saghaug (helsesjukepleiar) 903 68 361
Malmanger skule: Anne Marthe Guddal Zimmer (helsesjukepleiar): 902 13 586
Mauranger skule:  Anne Marthe Guddal Zimmer (helsesjukepleiar): 902 13 586
Hatlestrand skule:  Anne Marthe Guddal Zimmer (helsesjukepleiar): 902 13 586
Åkra skule: Elin Enes (helsesjukepleiar) : 913 27 587
Ølve Montessori skule: Elin Enes (helsesjukepleiar) : 913 27 587

Husnes ungdomsskule: Gunn Heidi Eikemo Steine (helseskukepleiar): 941 65 714
Rosendal ungdomsskule:  Solgunn Lyhammer Ask (helsesjukepleiar): 909 68 781
Øyatun ungdomsskule:  Anne Marthe Guddal Zimmer (helsesjukepleiar): 902 13 586
Hatlestrand ungdomsskule: Anne Marthe Guddal Zimmer (helsesjukepleiar): 902 13 586

Kvinnherad vidaregåande skule: Gørill S.Eik (helsesjukepleiar) :476 13 819