Helsestasjonstenesta har ei sentral rolle i folkehelsearbeidet i kommunen, og arbeider både med psykisk helse, fysisk helse og sosiale forhold. Det helsefremjande og førebyggande arbeidet omfattar helseopplysning, vegleiing, helseundersøking og vaksinasjon.

Telefonnummer helsestasjon i Kvinnherad: 53 46 16 20

Helsestasjonsteneste for barn 0 - 5 år

 

Helsestasjon for barn 0- 5 år er eit gratis tilbod til barn og foreldre i Kvinnherad kommune. På helsestasjonen kan du få hjelp og råd frå helsesjukepleiar og lege. 

Helsestasjon 0 - 5 år er for alle barn frå dei er fødd til dei startar på skulen. I løpet av denne tida får dei tilbod om 14 konsultasjonar på helsestasjonen. Fyrste konsultasjon er heimebesøk til nyfødde.  

Nokre konsultasjonar er lagt opp til å vera gruppekonsultasjonar. Du vil få meir informasjon om organiseringa av barselgruppene på din helsestasjon.  

Det vert avtala ny konsultasjon for barnet frå gong til gong, eller ein vert kalla inn per SMS eller post. 

Helsestasjonen skal vera eit lett tilgjengeleg lågterskeltilbod for barn og foreldre. Vi nyttar tolk om du har behov for det.  

Du kan ta kontakt med oss utanom faste avtaler. Sjå kontaktinformasjon.

Lov om pasient og brukarrettigheter, § 6 –1, gir barnet ditt rett til konsultasjonar på helsestasjonen. Som forelder har du ei plikt til å sørge for at barnet får konsultasjonane sine. Oppfylginga helsestasjonen tilbyr, bidreg til at barnet får sine rettigheter oppfylt.  

Helsestasjonen samarbeider med mellom anna fastlege, fysioterapeut, psykisk helsearbeidar, psykolog, tilsette i barnehage, barnevern, PPT og tiltak og ressurs, etter behov. Me har teieplikt og samarbeidet skjer etter samtykke frå føresette.  

Helsestasjonen ynskjer å vera ei støtte for foreldre, gjere dei trygge i foreldrerolla og bidra til at barn får ei trygg og god oppvekst. Helsesjukepleiar gjev foreldrerettleiing og snakkar med alle om samspel, ernæring, søvn, rusbruk, vald og omsorgsvikt.

Du kan ta opp det du sjølv har behov for å snakke om. I dei fleste konsultasjonane vil helsesjukepleiar snakke med foreldre om barnet sitt kosthald, søvn, trivnad, samspel, miljø og sikkerhet og foreldra sin psykiske og fysiske helse.  

Barnet vert veid og målt avkledd/lett avkledd på faste konsultasjonar og når foreldre ynskjer det.  

Helsestasjonen gjev tilbod om vaksine til barn etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.  

Har barnet ditt feber, utslett eller oppkast/diare ber vi deg i tilfelle om å avlyse dagens avtale. Grunna smittefare ynskjer vi ikkje sjuke born på helsestasjonen. Tenesta driv førebyggjande og helsefremjande arbeid. Dersom barnet er sjukt og treng behandling, skal ein nytta fastlegen sin. Helsestasjonen kan gje råd om føresette er usikre på om barnet sine symptom og behov for legevurdering.  

 

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til skuleelevar opp til 20 år. Skulehelsetenesta har mellom anna som oppgåve å fremje eit godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane, noko som har sterk samanheng med elevane sin helsetilstand. God helse er utgangspunktet for trivsel, vekst og læring, og motsett kan skulemiljøet påverke helsa, både psykisk og fysisk. Dette er eit viktig grunnlag for arbeidet.

Skulehelsetenesta arbeider målretta. Dette betyr at elevane vert kalla inn til helsesøster på grunnlag av tidlegare funn, eller etter ynskje frå eleven sjølv, føresette eller lærarar. Tenesta er eit lågterskeltilbod, og både elevar, føresette og tilsette i skulen kan ta kontakt utan avtale. Elevane kan få råd og rettleiing, og vi gjennomfører helseundersøkingar/helsesamtaler og vaksinasjonar på faste alderstrinn. Vi tilbyr også samtale og oppfølging av elevar. Ved ulike vanskar og utfordringar, og foreldrevegleiing til dei som ønskjer det. Vi gjer avtale for faste undersøkingar og oppfølgingssamtaler.

Helsesøster kan m.a. gje rettleiing i høve til vekst og utvikling, kosthald, hygiene/smittevern, seksualitet og samliv, psykisk helse, samspel foreldre-barn/ungdom m.m. Vi kan også tilby støttesamtaler/motiverande samtaler for dei som har behov for det. Etter kartlegging hjå helsesøster kan elevar bli vist vidare til andre hjelpeinstansar. Skulehelsetenesta samarbeider med fleire andre instansar, både i og utanfor skulen. Vi har teieplikt, og samarbeid skjer etter samtykke frå føresette eller eventuelt eleven sjølv.

Skulehelsetenesta tilbyr helseopplysning og undervisning til enkeltelevar og grupper/klassar, m.a. om tema som psykisk helse, pubertet, sex og samliv. Skulelege, psykolog, psykisk helsearbeidar for barn og unge mm kan delta i deler av undervisninga. I følgje Lov om pasient og brukarrettighetar, § 6-1 har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontrollar i den kommunen barnet bur og oppheld seg. Foreldre pliktar å medverke til at barnet deltar i helsekontrollar.


 

Skule

Kven

TELEFON

 

Skarveland skule

Monica Tofte

984 54 054

 

Valen skule

Monica Tofte

984 54 054

 

Sunde skule

Ann Katrin A. Haugland

948 43 731

 

Halsnøy skule

Linda Gjerde Opdal

911 28 386

 

Øyatun ungdomskule

Anne Marthe G. Zimmer

902 13 586

 

KVV

Linda Gjerde Opdal

911 28 386

 

Undarheim skule

Ann Helen Lyngnes

416 89 320

 

Husnes ungdomsskule

Gunn Heidi Eikemo Steine

941 65 714

 

Bringedalsbygda skule

Linda Saghaug

903 68 361

 

Uskedalen skule

Linda Saghaug

903 68 361

 

Omvikdalen skule

Linda Saghaug

903 68 361

 

Malmanger 

Anne Marthe Guddal Zimmer

902 13 586

 

Rosendal ungdomsskule

Solgunn Lyhammer Ask

909 68 781

 

Hatlestrand barne – og ungdomsskule

Anne Marthe Guddal Zimmer

902 13 586

 

Ølve Montessori skule

Solgunn Lyhammer Ask

909 68 781

 

Åkra skule

Elin Enes

913 27 587

 

 

 

 

 

Helsesjukepleiarar ved dei ulike helsestasjonane:

Rosendal helsestasjon: Elin Enes og Ingunn Jensen

Husnes helsestasjon: Ann Helen Lyngnes, Ann Katrin Aksnes Haugland, Line S. Holmedal

Halsnøy helsestasjon: Elin Eskeland

Reisevaksinering/yrkesvaksinering/tuberkulosekontroll: Elin Enes, Elin Eskeland (onsdag, Husnes helsestasjon).

 

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan ungdom mellom 13 og 20 år få råd og rettleiing om alt som opptar dei. Her kan ein og gje råd om å oppsøke andre hjelpeinstansar, som skulehelsetenesta, barnevern, fastlege eller spesialist.

Døme på emne du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblem
 • Problem på skulen
 • Du kjenner deg trist og einsam
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Slanking og etevanskar
 • Psykiske vanskar
 • Vonde opplevingar, til dømes seksuelt misbruk, vald/sjukdom i familien

Helsestasjonen kan m.a. hjelpa deg med:

 • Reseptar og anna behandling for helseproblem
 • Tilvisingar til andre instansar i helsevesenet
 • Prevensjonsrettleiing og prevensjon
 • Testing med tanke på kjønnssjukdomar
 • Graviditetstest

Helsestasjonen er bemanna av helsesøster og lege. Tilbodet er gratis for ungdom opp til 20 år.
HUGS! Me har teieplikt.

Opningstid
Me har opent torsdagar får kl 14.00 til 16.00. Det er stengt i skuleferiar.
Stad:
Husnes Tenestesenter
Barn og Familie
Sentrumsvegen 29
5460 Husnes

Du treng ikkje tinge time for å nytte helsestasjon for ungdom.

Kurs - Tidleg innsats for sunn livsstil

Tilbod til familiar med barn i 1-3 klasse med overvekt og/eller livsstilsutfordringar. Det vert undervisning mellom anna i kosthald, grensesetting og fysisk aktivitet gjennom ti samlingar med oppstart hausten 2019. Sjå brosjyren vår for meir informasjon: Tidleg innsats for sunn livsstil.pdf

Kontaktinformasjon

 

Fellesnummer for alle helsestasjonane: 53 46 16 20 

Husnes tenestesenter: 
Sentrumsvegen 29 
5460 Husnes 
Opningstider: 8.00 - 15.30

Husnes helsestasjon: 
Line S. Holmedal (leiande helsesjukepleiar): 918 50 265 
Ann Helen Lyngnes (helsesjukepleiar): 904 08 304 
Ann Katrin Aksnes Haugland (helsesjukepleiar): 948 43 731

Sindre Jensen (barnelege, tysdagar): 476 72 385
 
Jordmortenesta: 
Hildegunn E. Aarthun (jordmor): 916 34 021 
Irene H. Haavik (jordmor): 977 86 549 
Idun Mehl (jordmor): 959 33 579 

Utekontor:  

Halsnøy helsestasjon 
Elin Eskeland (helsesjukepleiar): 476 19 208

Oddvar Larsen (helsetasjonslege og skulelege, torsdagar).
Sæbøvikvegen 90 
5454 Sæbøvik 
Opningstider: 8.00 - 15.30 

Rosendal helsestasjon 
Ingunn S. Jensen (helsesjukepleiar): 970 74 678 
Elin Enes (helsesjukepleiar): 913 27 587

Runar Braut (helsestasjonslege og skulelege, tysdagar)
Rosendalsvegen 10 
5470 Rosendal 
Opningstider: 8.00 - 15.30 

Hatlestrand helsestasjon 
Solgunn Lyhammer Ask: 909 68 781

Vita Øyerhamn (helsestasjonslege og skulelege, torsdag partalsveker)
Tongavegen 20 
5635 Hatlestrand 
Opningstider: Torsdag partalsveker: 8.30 - 14.15