Ekstraordinære middel til næringsfondet - 11.september

Kvinnherad kommune har fått tildelt ekstraordinære middel til næringsfondet grunna Covid-19 pandemien.
Ordninga fell inn under "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samanheng med koronatiltaka i krisepakke – fase 3 for 2020 oppretta ein ny tilskotspost på kap. 553, post 61 Mobiliserande og kvalifiserande næringsutvikling, øyremerkt til kommunale næringsfond. Dette er ei eingongsløyving på 600 millionar kroner til kommunar som er hardt råka av høg arbeidsløyse som følge av virusutbrotet.

Løyvinga til Vestland fylkeskommune er 75,3 millionar kroner. Kvinnherad kommune har fått tildelt 1,6 millionar kroner av desse midla.

Målgruppa er bedrifter og næringsaktørar. Næringsaktør blir definert som ein aktør som legg til rette for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kriterier frå KMD er:

  • Det skal nyttast www.Regionalforvaltning.no i utlysning, søknad og rapportering på bruk av verkemidla
  • Målgruppa er bedrifter og næringsaktørar og skal nyttast til bedriftsretta støtte og andre næringsretta tiltak som kommunen meiner er viktig
  • Betyding for arbeidsplassar, verdiskaping og økonomisk aktivitet blir vektlagt
  • Kriteria for måloppnåing er utvikling i sysselsetting og tal arbeidsplassar, verdiskaping og økonomisk vekst
  • Støtta skal gis i tråd med regelverket om offentleg støtte

For Kvinnherad kommune sin del blir søknadsskjema lagt  ut på Regionalforvaltning.no med søknadsfrist 15. oktober og 15. november 2020. Kvinnherad kommune ønskjer i denne ordninga primært å støtte større tiltak.

Vurdering ved tildeling. Dei ekstraordinære midla kan gis som tilskot til utviklingstiltak og skal ikkje nyttast til ordinær drift eller løpande driftskostnadar. Midla skal nyttast til varig næringsutvikling og ikkje som reine sysselsettingstiltak. Samarbeidsprosjekt mellom fleire næringsaktørar kan støttast. Det er ønskeleg at innsatsen bidreg til å styrke digitalisering, sirkulærøkonomi og det grøne skiftet i næringslivet.

Bruken av kommunalt næringsfond må sjåast i samanheng med andre kommunale, regionale og statlige virkemiddel for å sikre best mogleg effekt og forhindre dobbeltfinansiering.  

Ved tildeling skal det leggast vekt på:

  1. i kor stor grad tiltaket fremmar auka aktivitet, auka sysselsetning og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial
  2. i kor stor grad bedriftsretta tiltak, tilskot til etablerarar og andre næringsretta tiltak antas å motverke negative verknader av covid 19-utbrotet.
  3. kor raskt tiltaket kan settast i gang

Kvinnherad kommune skal vurdere måloppnåing og rapportere tilbake til KMD om:

  1. Utviklinga i sysselsetting og antall arbeidsplassar
  2. Utviklinga i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskot 
Samla tilskot frå næringsfondet skal som hovudregel ikkje overstige 50 prosent av prosjektet sitt kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Tilskotet blir gitt etter reglane for offentleg støtte, og gjeldande satsar i reglane for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket skal følgast. Alle tilskot gitt etter regla om offentleg støtte skal registrerast i regionalforvaltning.no.

Midla skal gå til dei som har eit reelt behov. Behovet skal dokumenterast i søknaden og midlar tildelt på feilaktig grunnlag skal tilbakebetalast.

Søknader og saksbehandling
Søknad med nødvendige opplysningar og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikkje direkte til kommunen som post eller e- post. 
Søknadsfrist er 15. oktober 2020.

Tildelt støtte må brukast innan eitt år frå vedtaksdato. Det kan søkast om utsetting.

Utbetaling

Tilskot blir utbetalt etterskotsvis. Tilskotet kan likevel delvis utbetalast etterkvart som tilskotsmottakar dokumenterer framdrifta i gjennomføringa av tiltaket. Er det naudsynt for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskotet utbetalast ved oppstart av tiltaket.

Informasjon til servicenæringa - 29. april

Det er straks mai, det er fine vårdagar og det kjem stadig fleire tilreisande til kommunen vår.

Det er letta noko på restriksjonane, og nye føringar om gradvis opning av samfunnet har kome frå sentralt hald. Kvinnherad kommune har gjort nokre lokale vedtak for å ha kontroll på eit tidleg tidspunkt, no har me betre oversikt og har lagt opp til at me følgjer dei nasjonale råda som gjeld til ei kvar tid. Det er spesielt viktig no framover at alle er kjend med og følgjer desse, om me skal klara å halda nede det låge smittetalet hos oss i Kvinnherad, og elles i landet.

I samband med dette minner me om at dei nasjonale råda om å unngå unødige fritidsreiser framleis er gjeldande. Kommunen vil fortløpande vurdera konsekvensane dersom dette rådet ikkje ser ut til å ha noko effekt på turiststraumen hit, og me ber om at næringslivet – ved ansvarlege for butikkar, kafear, restaurantar, campingplasser og båthamner med meir – har fokus på, og legg til rette for å handtera den auka folkemengda som kjem hit.

Auka besøk betyr at den enkelte må auka ressursar i høve personale som skal ta i mot besøkjande, og at ein også har personale som ser til at smittevernreglar vert følgd i lokala – området, og at det er tilgang til vask/desinfeksjon for alle besøkjande. Det må sjølvsagt også leggjast til rette og passa på god nok, anbefalt avstand. I tillegg må reinhaldsrutinar trappast opp ytterlegare. Dersom nokon opplever at ein ikkje har nok kapasitet til å overhalda naudsynt reinhald ved til dømes sanitære anlegg, kundetoalett osb., lyt de vurdera å stengja desse.

Dersom nokon oppdagar avvik som går på tvers av nasjonale føringar for smittervern ynskjer kommunen å bli gjort merksam på dette. I arbeidstida når de oss frå kl. 0800 til 1500 på telefon: 534 83 100, utanom opningstid kan ein ringa vakttelefon: 903 61 111.

Beredskapsgruppa i kommunen har fleire møte i veka, også med brann og politi minst éin gong kvar veke. Me følgjer situasjonen nøye, og tek opp problemstillingar og nye utfordringar etter kvart som dei dukkar opp. Ikkje nøl med å kontakta oss om de treng råd eller bistand.