Informasjon til servicenæringa - 29. april

Det er straks mai, det er fine vårdagar og det kjem stadig fleire tilreisande til kommunen vår.

Det er letta noko på restriksjonane, og nye føringar om gradvis opning av samfunnet har kome frå sentralt hald. Kvinnherad kommune har gjort nokre lokale vedtak for å ha kontroll på eit tidleg tidspunkt, no har me betre oversikt og har lagt opp til at me følgjer dei nasjonale råda som gjeld til ei kvar tid. Det er spesielt viktig no framover at alle er kjend med og følgjer desse, om me skal klara å halda nede det låge smittetalet hos oss i Kvinnherad, og elles i landet.

I samband med dette minner me om at dei nasjonale råda om å unngå unødige fritidsreiser framleis er gjeldande. Kommunen vil fortløpande vurdera konsekvensane dersom dette rådet ikkje ser ut til å ha noko effekt på turiststraumen hit, og me ber om at næringslivet – ved ansvarlege for butikkar, kafear, restaurantar, campingplasser og båthamner med meir – har fokus på, og legg til rette for å handtera den auka folkemengda som kjem hit.

Auka besøk betyr at den enkelte må auka ressursar i høve personale som skal ta i mot besøkjande, og at ein også har personale som ser til at smittevernreglar vert følgd i lokala – området, og at det er tilgang til vask/desinfeksjon for alle besøkjande. Det må sjølvsagt også leggjast til rette og passa på god nok, anbefalt avstand. I tillegg må reinhaldsrutinar trappast opp ytterlegare. Dersom nokon opplever at ein ikkje har nok kapasitet til å overhalda naudsynt reinhald ved til dømes sanitære anlegg, kundetoalett osb., lyt de vurdera å stengja desse.

Dersom nokon oppdagar avvik som går på tvers av nasjonale føringar for smittervern ynskjer kommunen å bli gjort merksam på dette. I arbeidstida når de oss frå kl. 0800 til 1500 på telefon: 534 83 100, utanom opningstid kan ein ringa vakttelefon: 903 61 111.

Beredskapsgruppa i kommunen har fleire møte i veka, også med brann og politi minst éin gong kvar veke. Me følgjer situasjonen nøye, og tek opp problemstillingar og nye utfordringar etter kvart som dei dukkar opp. Ikkje nøl med å kontakta oss om de treng råd eller bistand.