I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar kommunen med dette utviding av plangrense for områderegulering for Grøn Næringspark Kvinnherad, PlanID 20200005.

Varsel om oppstart og planprogram på høyring vart tidlegare varsla 19.02.2021. Planprogrammet vart fastsett av kommunestyret 16.12.2021.

Nytt avgrensa varsel vert no sendt til råka partar.

Hovudmålet med planen er ikkje endra på nokon måte, men i samband med planprosessen planlegg Kvinnherad kommune for ei utfylling utanfor eksisterande kai på eigedom 143/198, sjå kartutsnitt.

Det er også trong for eit noko større område for VHS – Hamne område i sjø, og gjerne også høve til ein flytekai utanfor ny fylling.

 

 

 

Nytt planområde vert ca. 484,8 daa mot tidlegare 471,5 daa, ei utviding på ca. 13,3 daa. Sjå vedlagt plangrense.