Kvinnherad kommune kan gle seg over det store engasjementet hjå innbyggjarane som innhaldet i tabellen viser. Med årets tildeling er endeleg dei siste spelemidlane til Rosendal friidrettsstadion på plass. Både Strand-Ulv og Halsnøy IL har gjennomført store kostnadskrevjande prosjekt. Gledeleg er det også at det er stor ulikskap i dei prosjekta som omsøkjast frå Kvinnherad.

Alt dette hadde likevel ikkje vore mogleg, hadde det ikkje vore for eldsjelene vi er berika med i kommunen. I godt samvirke med andre lokale institusjonar og økonomiske bidragsytarar syt dei stadig for at alle innbyggjarane og besøkande kan nyte godt av engasjementet deira.

Sjå søkjarar og tilrådingar

Ordinære anlegg

Søkjar

Tilråding

Rosendal idrettsanlegg, friidrett

Kvinnherad kommune

         1 500 000

Strand-Ulv-hallen, sandvolleyballhall

IL Strand-Ulv

         1 000 000

Halsnøy idrettslag, klubbhus

Halsnøy idrettslag

         2 947 000

Skarveland skule Erslandsparken kunstgrasbane

Kvinnherad kommune

         1 500 000

Husnes idrettspark, lagerbygg/garasje

Kvinnherad kommune

         1 000 000

Rosendal utandørs ridebane med lys

Rosendal rideklubb

            672 000

Tveitadalen skisenter, lysløype rehabilitering

Idrettslaget Ternen

            307 000

Heio idrettsanlegg, garderobe

Uskedal idrettslag

 avslag

Rosendal idrettsanlegg, speakerbu og sanitær

Rosendal turnlag

 avslag

Rosendal idrettsanlegg, lagerbygg

Rosendal turnlag

 avslag

Hattebergfossen rundt, tursti

Kvinnherad kommune

 avslag

Borvika sanitæranlegg

Kvinnherad kommune

 avslag

Kvinnherad arena, håndballhall

Kvinnherad kommune

 avslag

Kvinnherad arena, klatrevegg

Kvinnherad kommune

 avslag

Kvinnherad arena, basishall

Kvinnherad kommune

 avslag

Kvinnherad arena, 60 m løpebane

Kvinnherad kommune

 avslag

Kvinnherad arena, aktivitetssal

Kvinnherad kommune

 avslag

Kvinnherad arena, buldreanlegg

Kvinnherad kommune

 avslag

     

Nærmiljøanlegg

søkjar

 Tilråding

Bringedalsbygda skule ballbinge

Kvinnherad kommune

            118 000

Rosendal idretts- og fritidspark, lysanlegg

Rosendal idretts- og fritidspark

 avslag

I tabellen er det ei rekkje søknadar som har fått «avslag». Det kunne likegodt stått «utsett». Ein spelemiddelsøknad på ordinære anlegg ligg gjerne inne i 3-4 år før han får tildeling. Ein av årsakane til at Kvinnherad kjem ekstra godt ut av det i år, er det store søknadsvolumet som ligg inne herifrå no, mellom anna spelemiddelsøknadane på Kvinnherad arena (vel 30 millionar)

Det kan difor vere gunstig å ligge inne med ein spelemiddelsøknad no dei neste to åra, spesielt på nærmiljøanlegg.

 

Samstundes registrerer kommunen at talet på søknadar på nærmiljøanlegg er synkande. Denne ordninga er særleg gunstig for dei små anlegga. Her er det høgare prioritet på tildeling, og inntil 50 % finansiering. I Kvinnherad er det fleire gode døme på nærmiljøanlegg; til dømes «apejungelen» i Rosendal, finansiert opp mellom anna av 4-5 spelemiddelsøknadar; ballbingen, skatepark, og sjølve apejungelen. No dei siste to åra er det attpåtil omsøkt spelemidlar til rehabilitering av ballbingen og nytt lysanlegg.

Når ein søkjer spelemidlar, blir rekneskapen også grunnlag for å søkje særskild ordning på momsrefusjon idrettsanlegg. Dei siste to åra har det vore 100 % refusjon på dei som søkte frå Kvinnherad.

Alle som har vore i ein slik søknadsprosess, veit at det stillast strenge krav. Samstundes er dette eit kvalitetsstempel; dei anlegga som blir finansiert over spelemiddelordninga har vore gjennom ei grundig vurdering, både hjå dei frivillige, konsulentar, entreprenørar og myndigheter. Midlane skal nyttast til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, også med omsyn til mellom anna medverknad, behovsvurdering og universell utforming.

Frå Vestland fylkeskommune si heimeside

Spelemidlane er overskot frå Norsk Tipping, og blir fordelt etter ein lengre søknadsprosess. Det er fylkeskommunen som forvaltar og tildeler spelemidlane.

Ventetida for å få spelemidlar har auka dei siste åra. Når ikkje summen fylket får frå Kulturdepartementet dekkjer ein større del av søknadane, blir etterslepet stort. Slik det er no må søkjarar vente i gjennomsnitt 4,7 år før dei får pengar til ordinære anlegg. For nærmiljøanlegg er ventetida i gjennomsnitt 2,3 år.

Hovudutvalet vedtok difor å sende ei uttale til Kulturdepartementet om utfordringane i spelemiddelordninga.

– Spelemiddelordninga er komplisert og har ei rekke utfordringar, blant anna den lange ventetida. No må fleire lag og organisasjonar å betale store summar i renteutgifter fordi dei forskutterar spelemidlane gjennom lån. Vi ønskjer å redusere ventetida, og sørgje for at kommunar, idrettslag og andre i fylket raskare får pengar til å realisere anlegga sine og for å redusere kostnadane, seier Stian Davies, leiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering.