No har planavdelinga, saman med konsulentane gjennomført planprosessen slik det har vore lagt opp til, og innspel frå lokale aktørar, naboar og statlege og regionale styresmakter er vurdert og vekta i arbeidet. Planavdelinga si oppgåve er no å leggja fram kommunedirektøren sitt råd til dei folkevalde gjennom planforslaget som no er utarbeidd.

Først skal saka opp som orientering i utvalet for plan, teknikk og miljø 2. februar, før den vert realitetshandsama i PTM sitt marsmøte. Til slutt skal planen opp i kommunestyret 25. mars.

-Eg skal straks i gang med å konktakta referansegruppa for ei synfaring saman med tre grunneigarar, forklarar ordførar Hans Inge Myrvold.

Gjeldande plan for området er frå 1978, og gjev såleis ikkje heimel for å gi løyve til all den aktiviteten som kommunen ynskjer på Børnes.

-Planar er i dag ferskvare, så det er avgjerande viktig å få på plass ein ny reguleringsplan som skal gje føreseielegheit for alle aktørane og naboane i området. Vi har prøvd å baka inn mest mogleg fleksibilitet i planen, samstundes som ein tek omsyn til alle partar. Det har i dei seinare år ikkje vore føreseieleg for naboar med tanke på kva som er lovleg aktivitet i området og ikkje – så no det er viktig for alle partar å få planen på plass. Kjem det eit konkret byggjeprosjekt så vil det no bli enklare å gi løyve når det ligg ein fersk plan der, seier Thoresen.

 

I vedlegga ligg framlegg til plandokument for reguleringsplan Børnes næringsområde, 134/34 m.fl. PlanID 4617/201906:

1. Føresegner
2. Planomtale
3. Plankart, pdf
4. Vegteikningar
5. Prinsippskisse VA-plan
6. Merknadsskjema etter 1.gangshøyring