I medhald av plan- og bygningslova (pbl) §§ 12-8 og 12-9 varslar Kvinnherad kommune med dette om igangsetting av planarbeid med områderegulering for Rosendal tettstad, PlanID 200190002. Samstundes vert forslag til planprogram sendt på høyring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Det vert samstundes også varsla om at reguleringsplanar innanfor plangrensa vert føreslått oppheva, jf. pbl §§ 12-8 og 12-14. Sjå vedtak og saksutgreiing som ligg vedlagt.

Frist for å kome med innspel er sett til 19.06.20

Varsel om oppstart

Saksframlegg med vedtak