Plan- teknikk- og miljøutvalet i Kvinnherad vedtok 09.06.2020, sak 2020/13, at forslag til detaljregulering for Børnes næringsområde, 134/4 m.fl., PlanID er 20190006, vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.

Gjeldande reguleringsplan for Børnes, Uskedalen, planID 19780007, er føresett oppheva.

Det er sett vilkår om at følgjande punkt skal gjennomførast før 2. gongs behandling av planen:

  1. Tema om kapasitet på vatn, spillvatn og overvatn må utgreiast grundigare, særleg med fokus på ekstremnedbør som kjem oftare. VA-plan må eventuelt justerast.
  2. Kommunen skal gå i dialog med Uskedal vassverk for å drøfte ulike alternativ for utbetring.
  3. Kommunen skal søkje Vestland fylkeskommune om å endre fartsgrense frå 60 km til 50 km ved Børnes.
  4. Vegplan syner ikkje skjeringar og fyllingar i tilstrekkeleg grad, og dette må på plass før planen skal endeleg vedtakast.
  5. Utnyttingsgrad på eigedommen til Br. Hjønnevåg på BN6 vert heva frå 50% til 60%.
  6. Kommunen opparbeider parkeringsplass SPA på kommunal grunn, og brukarane av parkeringsplassen SPA vedlikeheld denne.
  7. Ved etablering av privat parkeringsplass på kommunal grunn, så skal brukarane betale for opparbeiding av parkeringsplassen, og for sin del av drift og vedlikehald.
  8. Mindre feilskrivingar i plandokumenta skal rettast.

Kvinnherad kommune er forslagsstillar for planen og plankonsulent er ABO PLAN & ARKITEKTUR STORD AS.

Hovudmålet med planen er å legge til rette for eksisterande og framtidig næringsetablering på Børnes, slik at kommunen kan tilby eit godt og byggeklart næringsområde. Eksisterande regulerings­plan frå 1978 er gamal og held ikkje dagens krav. Den er det difor føresett å oppheva.

Tilkomst til sjø vil vere viktige element for næringsområdet, og kai-areal er difor viktig å sikre i planen.

Når det gjeld infrastruktur kan ein merkje seg at dagens kryssløysing vert utbetra ved å tilretteleggje med ei trafikkøy. Det vert også lagt til rette for opparbeiding av busslommer ved krysset, og vidare er det regulert gang- og sykkelveg med 3,0 meter bredde langs deler av fylkesvegen. Med dette vil bustadane på sørsida av vegen få eit trygt tilbod fram til busslomma.

Det vert gjort ei utbetring av dagens vegkurvatur, men det er ikkje mogleg å oppfylle handboka N100 sine krav utan å måtte sanere bygningar langs vegen. Avbøtande tiltak i høve desse avvika vil verte å sette ned fartsgrensa til 50 km/t.

To eksisterande bustadeigedomar vert i planforslaget regulert til næring. Bustadeige­do­ma­ne er i gamal reguleringsplan også regulert til industri, men ved utarbeiding av kommuneplan for Kvinnherad 2016 – 2026, vart desse to eigedomane avsett til bustadføremål.

Det er no føreteke ei ny vurdering av desse to bustadeigedomane, og det er ut i frå nærleik til næringsverksemdene i området, ikkje tilrådeleg med bustadføremål i dette området. Eige­domane kan likevel nyttast til bustadføremål fram til kjøp/overtaking, og eksisterande avkøyringar til bustad­tomtene er føresett å kunne nytte fram til areala eventuelt vert bruksendra.

Oppstart av planarbeidet vart varsla den 26.06.2019, med høyringsfrist 13.09.2019. Det er gjennomført folkemøte i samband med varsel om oppstart, og næringsaktørane/grunneigarar har deltek aktivt i planarbeidet. 

Plandokumenta med vedlegg finn de i planarkivet vårt her: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4617/gl_planarkiv.aspx?planid=20190006

Frist for merknadar til planforslaget er minst 10 veker, og er sett til 07.09.2020.

Eventuell uttale skal sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Ta kontakt ved spørsmål: anne.lise.naes@kvinnherad.kommune.no