Kvinnherad forvaltningskomite vedtok 13.06.2018 med saksnr. 2018/83 at forslag til detaljreguleringsplan for deler av gnr. 145 bnr. m.fl - Skule og fleirbrukshall på Husnes vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.

Kvinnherad kommune er forslagsstillar for planen og plankonsulent er Multiconsult AS.

Føremålet med planen er å leggja til rette for fleirbrukshall med tilhøyrande tilkomst og parkering, samt framtidig flytting av Undarheim skule.

Oppstart av planarbeidet vart varsla 30.05.2017 med frist for innspel til planarbeidet 29.09.2017.

Forslag til plankart, planforklaring og føresegner kan opnast/lastast ned frå lenkene under.

Papirutgåve av planforslaget vert lagt ut på Kvinnherad bibliotek (Husnes) og i rådhuset (Rosendal).

Plandokumenta vert sendt som datafiler til offentlege instansar som har interesser eller mynde i planområdet.

Frist for merknadar til planforslaget er 31.08.2018.

Eventuell uttale skal sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal