Forvaltningsutvalet i Kvinnherad vedtok 29.1.2020, sak 2020/13, at forslag til detaljregulering for fv. 500 Kroka-Sundal, 57/1 og 59/1 m. fl., datert 10.12.2019, vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan- og bygningslova § 12-10. PlanID er 20180004. Råka partar og instansar skal varslast i samsvar med reglane.

Planarbeidet gjeld skredsikringstunnel og er eit samarbeid mellom Statens vegvesen og Kvinnherad kommune, der Statens vegvesen utarbeidar og fremjar utkast til reguleringsplanen, og Kvinnherad kommune har ansvar for den formelle behandlinga av planen.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-10 vert planforslaget med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for å kome med merknadar er 23.03.2020.

Merknadar sendast som e-post til; post@kvinnherad.kommune.no eller som brev til: Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Spørsmål kan rettast til Anne-Lise Næs på tlf. 476 79 967


Aktuelle dokument
Særutskrift
Offentleg ettersyn
Plankart
Føresegner