Til prosjekt der det også vert søkt om spelemidlar kan det gis tilskot på 50% av utgifter knytt til prosjektet etter at forventa momsrefusjon og spelemidlar er trekte frå. Til prosjekt som ikkje kan søkje om spelemidlar kan det gis tilskot på 1/3 av utgiftene som er knytt til prosjektet. I handsaming av søknader vil kriteriet om at anlegget skal vere ope for alle, bruksfrekvens og føremål verta vektlagt.

Les meir og finn søknadsskjema her