Det vert i samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 starta arbeid med Detaljregulering for fv. 551 Kroka-Sundal, 57/1 og 59/1 m.fl., PlanID 20180004.

Planarbeidet er eit samarbeid mellom Statens vegvesen og Kvinnherad kommune, og Hordaland fylkeskommune er vegeigar. 2 folkemøte vert halde som del av planarbeidet, og første møte vert på:

Mauranger skule 28. mai frå kl. 18-20.

Frist for innspel er 14.6.19

Sjå meir informasjon her:
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid
Møtereferat - oppstartsmøte
Rapport forprosjekt - geologisk rapport - Krokalandet
Notat - vurdering av KU-plikt