Initiativtakar

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at 3RW arkitekter på oppdrag for Kvinnherad kommune, set i gang arbeid med detaljregulering for Bondhus - Sundal turist- og friluftsområde, 59/1, 60/1 m.fl.

Planstatus

Området er i hovudsak ikkje regulert. I kommuneplanen ligg store deler av planområdet som LNF-områder, inkludert ulike former for LNF-spreidd. Nærmare sentrum er det ulike byggeføremål. Innover Bondhusdalen er det større landbruksområde. Der landbruksområda slutter ligg overgangen til landskapsvernområdet knytt til Folgefonna nasjonalpark.

Planen vil erstatta delar av følgjande planar:

  • Reguleringsplan - Fv 49 - Ænes-Austrepollen - Statens vegvesen. Planforslaget kan medføre endringar i planen for Fv 49.
  • Bebyggelsesplan 60/4, Sveinung Sandvik, Mauranger. Planforslaget vil ikkje medføre vesentlige endringar for bebyggelsesplan 60/4

Føremål

Føremålet med planarbeidet er å lage ein plan for turisme og reiseliv i Sundal, primært knytt til utfarten mot Bondhus og destinasjonane Bondhusvatnet, brefallet og Folgefonna.

Planen omfattar parkeringsstrategi, haldeplass/venteplass for turistbussar, servicebygg og andre fasilitetar for turisme, samt integrering av Isvegen som alternativ tilkomst til Bondhus.

Målet med planarbeidet er å legge tilhøva godt til rette for et naturbasert reiseliv, og på ein måte som gir meirverdi til lokalsamfunnet, både i form av verdiskapning, men ikkje minst også i form av fasilitetar og tilrettelegging som kjem lokalsamfunnet til gode, eksempelvis i form av nye nær-turvegar, auka tilbod og generell tilrettelegging for eit enkel rekreasjon og friluftsliv.

Avgrensing

Storleik på område er om lag 180 daa. Forslag til avgrensing av planområdet er vist på vedlagt kartutsnitt.

Utkast til planavgrensing dekker vegen inn til Bondhus, Isvegen, areal for parkering slik det er gitt dispensasjon til. I tillegg er det tatt med areal i sentrum for mogleg parkering, kaifront og høve til å regulere inn ny gangbru over elva, samt areal oppover Bondhusdalen fram til grensa for landskapsvernområdet, dersom det vert aktuelt å regulere servicefunksjonar her. Til dette er det lagt buffersoner for å ha kontroll på sideareal, moglege utvidingar, avkjørsler, etc. Med dette som utgangspunkt er planområdet trimma til eigedomsgrenser der dette har vore tenleg. Eit større område er føreslått «klippa ut» av planen for å unngå å regulere meir areal enn nødvendig. Det er truleg at planområdet kan verte redusert i løpet av planprosessen etter kvart som ein ser konkrete avgrensingar av dei føremål som planen skal sikre. Avgrensinga vil verte diskutert på folkemøte.

Viktige utgreiingar

Det er førebels vurdert at planen ikkje fell under vilkår for konsekvensutgreiing. Detaljreguleringa vil likevel omfatte grundige utgreiingar av følgjande tema: Naturmiljø, naturressursar, landskap, kulturminne, nærmiljø og friluftsliv, samt kartlegging av naturfare.

Folkemøte

I samband med at kommunen har starta arbeid med regulering av Sundal - Bondhus, vil vi invitere til eit folkemøte for alle interesserte.

Målet med møtet er å gi informasjon om planprosessen og å få innspel om interesser i området, samt ønskjer for utvikling. I møtet vert bakgrunn for, og innhald i planforslaget presentert. Følgjande tema vil verte diskutert:

  • Avgrensing av planområdet
  • Verdiskaping for sentrum og området elles
  • Service og fasilitetar
  • Parkeringsareal
  • Anna

Møtet vil bli halde digitalt. Påmelding sendast på epost, Jannicke@3rw.no, innan 14.02.2022. Tidspunkt for møtet og digital lenke til møtet vil bli tilsendt dei påmeldte på epost.

Frist for å sende inn spørsmål eller innspel til folkemøtet er 14.02.2022.
Spørsmål/ innspel sendast til Jannicke Berglund Larsen på e-post: jannicke@3rw.no

På møtet vil representantar frå Kvinnherad kommune, som både planmynde og forslagsstiller stille, saman med utførande plankonsulent og arkitekt frå 3RW arkitekter.

Frist for innspel og merknader til varsel om oppstart:
Eventuelle synspunkt på planforslaget skal sendast skriftleg til 3RW ved Jannicke Larsen Berglund på epost: jannicke@3rw.no, eller til postadr.: 3RW arkitekter, C. Sundts gate 53, 5004 Bergen, frist 07.03.2022

Alle innkomne merknadar vil oppsummerast og kommenterast, og følgje plansaka gjennom prosessen. Oppstartsmelding, planinitiativ og referat frå folkemøte vil gjerast tilgjengeleg på kommunen si heimeside/planregisteret.

 

Sjå planregisteret for meir informasjon:

https://www.arealplaner.no/kvinnherad4617/arealplaner/350