Plan-, teknikk-, og miljøutvalet vedtok i møte 23.01.2024 endring av reguleringsplan for Røsslandslia A og B, deler av gnr. 145. og 154, plan ID 19900003, etter forenkla prosess med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd. Vedlagt følgjer saksprotokoll med vedtaket. 

Reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk og utviding av eksisterande tiltak innanfor planområde etter vedtak jf.pbl § 12-4. Plandokument er tilgjengeleg i planregisteret under planbehandlingar. 

Planstatus: Vedtatt endring etter forenkla prosess
Saksnummer: 2023/1307
Plannamn: Reguleringsplan for Røsslandslia A og B, deler av gnr. 145. og 154
PlanID: 19900003
Forslagsstillar: Teigen Bygg og Trelast AS. 
Vedtaksdato: 23.01.2024
Kunngjeringsdato: 12.03.2024

Om endringa etter forenkla prosess jf. pbl § 12-14
Endringa som er vedteken gjeld utforming, og endring av føresegn § 6 frå «bygningar skal ha saltak» til «det skal nyttast tak med takvinkel mellom 0 og 45 gradar. Takform vert å fastsetja i samband med byggemeldinga». 

Planområdet er i stor grad utbygd. For å ivareta samfunnstryggleik for resterande ubygde eigedommar er det i tillegg påført § 18: «før det vert gitt rammeløyve eller igangsetjingsløyve for K3 og K4 tiltak, skal det føreligge rapport om undersøking av grunn og geologi i samsvar med retningslinene til NVE. Det kan vere tilstrekkeleg med dokumentasjon av grunnforhold om det er synleg berg i dagen eller under 2 meter til berg» jf. NVE si rettleiar 2019/1 Sikkerheit mot kvikkleireskred. 

Klagerett
Vedtak om endring etter forenkla prosess er eit enkeltvedtak som kan påklagast av den part som har rettsleg klageinteresse i plansaka jf. forvaltningslova (fvl) § 28. Klagefrist er 3 veker frå tidspunktet vedtaket er komen fram til parten jf. fvl § 29.

Klage kan sendast til post@kvinnherad.kommune.no med saksnummer 2023/1307 eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal innan klagefrist.