Plan-, teknikk-, og miljøutvalet vedtok i møte 24.10.2023 endring av detaljregulering for del av 145/1 m.fl. – Skule og fleirbrukshall – Husnes, PlanID 20170005, etter forenkla prosess med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd. Reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk og utviding av eksisterande tiltak innanfor planområde etter vedtak jf. pbl § 12-4.

Planstatus: Vedtatt endring etter forenkla prosess
Saksnummer: 2023/259
Plannamn: Detaljregulering for del av 145/1 m.fl. – Skule og fleirbrukshall – Husnes
PlanID: 20170005

Forslagsstillar: Kvinnherad kommune
Vedtaksdato: 24.10.2023

Kunngjeringsdato: 12.03.2024

Vedtaket gjeld ny regulert tilkomstveg til Husnes skule for transport for varelevering og utrykkingskøyretøy vist som o_SKV2 med snuplass på o_SKV3 med tilhøyrande anna veggrunn med påfølgjande endringar i føresegna. 

Sjå meir informasjon i plandokument som er tilgjengeleg i planregisteret under planbehandlingar.

Kommunekart

Endring etter forenkla prosess – Detaljregulering for del av 145/1 m.fl. – Skule og fleirbrukshall – Husnes

Klagerett

Vedtak om endring etter forenkla prosess er eit enkeltvedtak som kan påklagast av den part som har rettsleg klageinteresse i plansaka jf. forvaltningslova (fvl) § 28. Klagefrist er 3 veker frå tidspunktet vedtaket er komen fram til parten jf. fvl § 29.

Klage sendast til post@kvinnherad.kommune.no med saksnummer 2023/259 eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal innan klagefrist.