Kommunestyret i Kvinnherad kommune eigengodkjente Detaljplan for 121/3 med fleire – Fritidsbustader og naust med brygge/molo på Rød – Uskedalen, planID 20200004 jf. plan- og bygningslova § 12-12 i møte 22.06.2023. Detaljreguleringa legg til rette for nye naust og fritidsbustader med tilhøyrande brygge, parkering og tilkomstveg. I tillegg er badeplass for ålmenta sikra på land og i sjø.

Detaljreguleringa er straks bindande for framtidig arealbruk og utviding av eksisterande tiltak jf. pbl § 12-4. Sjå meir informasjon i plandokumenter i planregisteret.

Kommunekart

Detaljplan for 121/3 med fleire - Fritidsbustader og naust med brygge/molo på Rød

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast til Statsforvalteren i Vestland av den part som har rettsleg klageinteresse i plansaka jf. plan- og bygningslova (pbl) § 1-9 jf. forvaltningslova (fvl) §§ 28-36. Klagefrist er 3 veker frå tidspunktet vedtaket er komen fram til parten jf. fvl § 29.

Eventuell klage til Statsforvalteren i Vestland skal sendast til post@kvinnherad.kommune.no med saksnummer 2022/847 eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Grunneigar kan krevje rett til innløysing jf. pbl § 5-2 og krav til tap for erstatning ved reguleringsplan jf. pbl § 15-3. Krav om erstatnings om tap ved reguleringsplan må vere sett fram seinast 3 år etter kunngjering.