Oppdatering 20.04.21

Denne veka skal vi setje 270 vaksinedosar på Husnes og 168 dosar i Rosendal.

Vi er no byrja på dei som er 73 år (og oppover) med partnar i same prioriterte aldersgruppe (65-74 år) I tillegg skal nokre i høgrisikogruppa vaksinerast og nokre helsepersonell.

Oppdatering 13.04.21

Denne veka blir det vaksinasjon på Husnes og i Rosendal for aldersgruppa 65-74 år, pluss nokre i høgrisikogruppa. Dei som blir ringt til, kan sei ifrå om at dei har ein partner i same gruppe (65-74 år) og vi vil då prøva om dei kan få time i lag.

Det er 239 dosar som blir sett på Husnes og 204 dosar i Rosendal

Oppdatering 07.04.21

Kommunen har no fått litt fleire vaksinedosar, og plan for vaksinering framover ser slik ut:

Vaksine torsdag 8 april:
Ølve - om lag 80 personar over 75 + vil verta vaksinert. 

Rosendal og Husnes -  om lag 260 personar i aldersgruppa 75 - 85 år og 65 -74 år vil verta vaksinert.

Vaksine torsdag 15 april:
I Rosendal og Husnes vil om lag 440 personar i aldersgruppa 75 - 85 år og 65-74 år verta vaksinert. I tillegg skal personar i høgrisikogruppe  meldt inn via fastlege få vaksine.

Alle personar dette gjeld vil bli kontakta pr. telefon.

Oppdatering 24.03.21

Kvinnherad kommune har byrja vaksinasjon for korona. Informasjon om arbeidet vil bli laupande oppdatert på heimesida vår.

Torsdag 25.03.21 skjer vaksinering kun på Husnes. Etter denne dagen er det om lag 430 personer att i gruppa 75+ som ikkje har fått tilbod  om vaksine.
Vidare framdrift på vaksinering er på skjærtorsdag Husnes, og torsdag 08.04. på Husnes og i Rosendal – begge stader for 75+. (Om vaksine vil skje både på Husnes/Rosendal 08.04. vil verta vurdert fortløpande i høve kor mykje vaksine kommunen får tilsendt).
Deretter startar vaksinering for gruppe 65+ og dei innbyggjarane som fastlegane har meldt om skal vera prioriterte. Alle desse vil bli kontakta på telefon. Det vert planlagt at om lag 150 personar vil bli vaksinert per veke framover.
Vaksinering av dose to skjer parallelt med dette.

Oppdatering 11.03.21

Bebuarar på sjukeheimane er no fullvaksinerte. Dei over 85 år er snart fullvaksinerte og ein er starta på gruppa 75 til 84 år. Det er om lag 900 stykk i denne aldersgruppa. Først vert dei på 83 - 84 år ringt, så går ein nedover på lista. Denne ringerunden går òg geografisk. Om du lurer på kvifor naboen har blitt ringt kan det henda det er ei geografisk grense mellom dykk, eller at naboen er eit par år eldre. Er det fleire i husstanden i aldersgruppa 75 til 84 år vil ein prøva å ordna slik at ein kan få time for vaksinering samstundes.
Alle i denne aldersgruppa som er folkeregistrert i kommunen vert ringt. Aldersgruppa 65 til 74 år vil også bli ringt når den tid kjem. Vi ber dykk om å vera tolmodige.

Vaksinasjonen har teke lengre tid enn fyrst tenkt då kommunen hittil har fått færre vaksinar enn ein vart varsla om. Difor er det vanskeleg å svara på kor lenge ein må venta. Det varierer kor mange dosar kommunen får om gongen, og informasjon om mengde får vi frå veke til veke.

Ein treng ikkje melda seg til vaksine i denne gruppa, du vil verta kontakta når det er din tur. Det er mange som skal vaksinerast og mykje logistikk rundt dette, så det er ikkje høve til å byta time om det ikkje passar - med mindre ein vert sjuk og ikkje kan stilla. 


Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Det er to vaksinasjonsstader i kommunen:

  • Kulturhuset på Husnes
  • Rosendal Samfunnshus

På Hatlestrand/Ølve har dei eldste få tilbod om vaksinering på Hatlestrand helsesenter.
Kommunen oppmodar om at alle som har moglegheit kjem seg til vaksinasjonsstaden ved eiga hjelp – for å gjera arbeidet meir effektivt.
For dei under 65 år vil vi koma attende med informasjon om korleis dei skal gå fram i høve til vaksinering.

Det er gjeve høve til å nytta 20% av tilsendt vaksine til helsepersonell. 

I starten vil det ikkje vera nok vaksine til alle det er rådd til å vaksinera. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet har Regjeringa gitt følgjande prioritering, med dei øvste prioriterte først:

  • Bebuarar i sjukeheim
  • Dei over 85 år
  • Dei over 75 år
  • Dei over 65 år
  • Personar 18-64 år med éin eller fleire nærare spesifiserte sjukdomar – risikogruppe

Kommunen vil først kontakta dei over 85 år, og deretter aldersgruppene vidare nedover på prioriteringslista.
Innbyggjarar under 65 år som er utan tilleggsliding må fylja med på annonsering i lokal avisene og/eller på kommunen si heimeside for å orientera seg om kva tid dei kan få tilbod om vaksinering. 

Les meir om prioritet her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/