Kommunen har motteke namnelister frå alle forbunda som er part i tarifforhandlingane, og det er totalt 35 tilsette som vert tekne ut i streik frå arbeidstidsstart den 24. mai dersom partane ikkje kjem til einigheit. Omsynet til liv og helse, samt tredjepartsinteresser gjev arbeidsgjevar høve til å be om dispensasjonsbehandling når det er behov for å unngå utilsikta konsekvensar av streiken. Meir informasjon kjem.