Mowi ASA søkjer om utviding av produksjonen frå 2,5 mill stk settefisk og 250 tonn produksjon i året til opp mot 15 mill stk settefisk og med inntil 6.600 tonn levert mengde fisk årleg. Anlegget søkjer om å få produsere ein stor settefisk på opp mot eitt kg med bruk av ferskvatn og sjøvatn. Det gamle gjennomstraumingsanlegget skal rivas, og det skal byggas nytt RAS anlegg.

Søknaden ligg her

For nærare opplysningar ring Kvinneherad kommune 53 48 31 00. Eventuelle merknader kan sendast til kommunen, 5470 Rosendal innan 16.10.2022