Forvaltningskomiteen i Kvinnherad legg forslag til ny forskrift om minsteareal for felling av hjort i Kvinnherad ut på høyring. Gjeldande minsteareal for hjort i Kvinnherad er fastsett i forskrift frå 2014 der det heiter:

1§. Minstearealet for felling av hjort i Kvinnherad kommune er 350 dekar. Frå og med Ænes og til Jondal grense vert minstearealet sett til 1500 dekar.  
Forslag til nye minsteareal vert som følgjer;  
§1; Minstearealet for felling av hjort i Kvinnherad kommune er 300 dekar. Frå og med Ænes og til Jondal grense vert minstearealet sett til 500 dekar.  
§2; Forskrifta vert gjort gjeldande frå og med jaktsesongen 2019.  
§3; Forskrift fastsett av Kvinnherad kommunestyre 19.06.2014, FOR-2014-06-19-909 vert med dette oppheva: http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2014-06-19-909

Frist for å komme med merknader vert sett til 17. april 2019. Høyringssvar kan sendast til post@kvinnherad.kommune.no