Plan, teknikk og miljøutvalet i Kvinnherad vedtok den 14.11.2023, sak nr. 2023/38, at Detaljplan for del av 123/18, 123/169 med fleire- aktivitetshus og park i Uskedalen Sentrum- Uskedalen Idrettslag- Plan ID 20200003 vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10. Planområdet utgjer ca. 15 DAA areal.

Området skal nyttast til aktivitetshus med klatretårn og offentleg badeplass. Planen tek med uteområdet til skulen. Ny tilkomst til skulen og aktivitetshuset blir frå nord via Geilo og Hagetunet. Gåande har tilkomst frå sør. Her blir det køyring til hytta på 123/175 og til nausta sør for planområdet. 

Plandokument er tilgjengeleg i planregisteret, saksnummer: 2022/3251. Frist for merknadar er satt til 03.01.2024. 
Merknadar sendast til post@kvinnherad.kommune.no, eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal. 
For meir informasjon sjå planregisteret og kommunen si kartløysing. Plan, teknikk og miljøutvalet sitt vedtak kan du lesa her. Her det gjort reie for planprosessen fram til vedtak om utlegging. Plandokumenta kan sjåast i planregisteret. Kart er òg lagt ut i kommunen si kartløysing.

Merknadsfrist er 24. januar 2024.